Понеделник 24, Януари 2022г.

Проведени обучения за квалификация на учители по проект на НП “Изграждане на училищна STEM среда”

Участие на ПМГ „Акад. Боян Петканчин“ в НП „Иновации в действие“ през учебната 2021-2022 г.

ПМГ „Акад. Боян Петканчин“ спечели проект на МОН за изграждане на STEM център за дигитални създатели

Име на STEM центъра: Център по софтуерни и хардуерни науки и 3D принт технологии 

Участие на ПМГ „Акад. Боян Петканчин“ в НП „Иновации в действие“ през учебната 2020-2021 г.

      

Проект BG05M2ОP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

 

Спечелен проект на ПМГ в рамките на Национална кампания “Чиста околна среда - 2020 г.”

Изпълнение на дейности по НП “Иновации в действие”