Петък 04, Декември 2020г.

ГРАФИК ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНИЯ ЧАС ПО ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ И ЧАСА ПО СПОРТНИ ДЕЙНОСТИ ЗА 1-ВИ СРОК НА УЧЕБНАТА 2020-2021 ГОДИНА

ГРАФИК КОНСУЛТАЦИИ ПО УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ ПРЕЗ I СРОК НА УЧЕБНАТА 2020-2021 ГОД.

ГРАФИК ЗА КЛАСНИТЕ РАБОТИ ПРЕЗ I УЧЕБЕН СРОК НА 2020-2021 УЧЕБНА ГОДИНА

Национална програма "Обучение за ИТ кариера" - обновена

Информация за ученици  и родители, във връзка с мерки за предпазване от заболяванепо време на присъствени учебни часове в ПМГ „Акад. Боян Петканчин“ през учебната 2020-2021 година в условията на COVID-19

Разпределение на класните стаи за 1-ви срок на учебната 2020-2021 година.

КЛАСНИ РЪКОВОДИТЕЛИ ЗА УЧЕБНАТА 2020 - 2021 ГОДИНА В ПМГ „АКАД. БОЯН ПЕТКАНЧИН“

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРОВЕЖДАНЕ НА НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ (НВО) ПО ЧУЖД ЕЗИК В VII КЛАС И НВО ПО ЧУЖД ЕЗИК И ДИГИТАЛНИ КОМПЕТЕНСТНОСТИ В Х КЛАС