Вторник 23, Април 2019г.

РЕГЛАМЕНТ

ЗА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В V КЛАС

ЗА УЧЕБНАТА 2017/2018 ГОДИНА

 

линк към документа в .pdf

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1.  (1) С тoзи регламент се определят редът и условията за прием в V клас в ПМГ “Акад. Боян Петканчин” за учебната 2017/2018 година.

(2) Регламентът е разработен на основание чл. 38, ал.3 от ЗПУО в съответствие с чл. 50 и Раздел IV от Наредба № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование.

Чл. 2. В V клас се приемат ученици в една паралелка. Броят на учениците в нея се определя със заповед на началника на РУО - Хасково до 30.03.2017 г.

Чл. 3. Регламентът се приема от Педагогическия съвет и се съгласува с Обществения съвет на училището.

Чл. 4. Регламентът и дейностите, свързани с прилагането му, се утвърждават със заповед на директора на гимназията.

 

II. ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ПРИЕМА

Чл. 5. (1) Право на участие в приема в V клас в ПМГ “Акад. Боян Петканчин” има всеки ученик, който:

  1. успешно е завършил началния етап на основно образование;
  2. се е явил на Националното външно оценяване в IV клас.

(2) Ученик има право да участва в класирането за прием по ал.1, когато се е явил на поне две от състезанията по чл. 6, ал. 1.

Чл. 6. (1) Състезанията, с резултатите от които може да се участва при класирането, са:

1. Областен кръг на олимпиадата по математика – 08.02.2017 г.;

2. Областен кръг на математическото състезание „Европейско кенгуру” – 18.03.2017 г.;

3. Пролетни математически състезания за ученици, Варна – 01.04.2017 г.;

4. Математическо състезание „Питагор“ за ученици от IV клас – 14.05.2016 г.;

5. Математическо състезание „Откриване на млади таланти“ – 17.06.2017 г.

(2) Всички състезания по ал.1 са от календара на МОН и са определени за участие в класирането от Педагогическия съвет на ПМГ “Акад. Боян Петканчин”.

 

III. БАЛООБРАЗУВАНЕ И КЛАСИРАНЕ

 

Чл. 7. (1)Балът за класиране се образува от:

  1. точките, получени на Националното външно оценяване по математика (макс. 20);
  2. успеха в точки, изчислен като средноаритметична стойност след превръщането на оценките в точки по учебните предмети, изучавани в задължителни и избираеми учебни часове от удостоверението за завършен начален етап на основно образование (макс. 50);
  3. броя на точките от трите най-високи индивидуални резултата измежду постигнатите на математическите състезания, посочени в чл. 6, ал. 1, след умножение със съответния коефициент, съгласно чл. 9 (макс. 300).

(2) Оценките от чл. 7, ал. 1, т. 2 се превръщат в точки съгласно чл. 9, ал. 10 от НАРЕДБА № 11 от 01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците.

Чл. 8. Точките, които участват в класирането, съгласно чл. 7, ал. 1, т. 3, се получават, като резултатът на ученика от всяко състезание се умножи със съответен коефициент.

Чл. 9. (1)Коефициентите за посочените в чл. 6, ал.1 състезания са:

 

1

Областен кръг на олимпиадата по математика

4,76

2

Областен кръг на математическото състезание „Европейско кенгуру”

1

3

Пролетни математически състезания за ученици

3,85

4

Математическо състезание „Питагор“

1

5

Математическо състезание „Откриване на млади таланти“

2,22

 

Забележки:

  1. С коефициентите максималният брой точки на всяко състезание се приравнява към 100, т.е. всички състезания са с еднаква тежест!
  2. Максималният бал за участие в класирането (при получени максимален брой точки) е 370 точки.

 

(2) Точките, които се получават по чл. 8, са с точност 0,01.

Чл.10.В класирането за прием участват ученици, които са:

1. подали заявление до директора на ПМГ “Акад. Боян Петканчин” – Хасково, в което са посочили своето желание;

2. представили копия на документите за резултатите от състезанията и/или олимпиадата;

3. представили копие на удостоверение за завършен начален етап;

4. представили копие от документ с резултата от Националното външно оценяване по математика.

Чл.11. Класирането се извършва в низходящ ред от училищна комисия, определена със заповед на директора.

Чл.12. В случай че има кандидати с бал, равен на бала на последния приет, и с броя им се надхвърля утвърденият държавен план-прием, то тези кандидати се класират в низходящ ред по резултатите, както следва:

  1. По точките, получени на Националното външно оценяване по математика;
  2. По успеха, изчислен като средноаритметична стойност след превръщането в точки на оценките по учебните предмети, изучавани в задължителни и избираеми учебни часове от удостоверението за завършен начален етап на основно образование;
  3. Средно-аритметичния резултат от броя на точките от математическите състезания, неучаствали в балообразуването на ученика, но посочени в чл. 6, ал. 1, след умножение със съответния коефициент съгласно чл. 9.

 

Чл. 13. При прилагане на чл. 12, т. 3 точките от състезание, на което ученикът не е участвал, се приемат за 0 (нула) точки.

Чл. 14. Над утвърдения брой ученици в държавния план-прием по чл. 2 може да се приемат:

(1) Близнаци, когато поне един от тях е приет по реда на този Регламент и отговаря на условията по чл. 5.

(2) Ученик с двама починали родители при заявено от него желание и ако отговаря на условията по чл. 5.

Чл. 15. Дейностите по приемането на документи, класирането и записването се извършват съгласно заповед на министъра на образованието и науката.

Чл. 19. Приемът се извършва до 15 юли 2017 г.

 

Регламентът е приет на заседание на Педагогическия съвет от 11.01.2017 г. и е съгласуван с Обществения съвет.

 

 

Сподели: