Неделя 16, Декември 2018г.

АКТУАЛНИ БЛАНКИ НА ДОКУМЕНТИ ЗА УЧЕБНАТА 2018 - 2019 ГОДИНА

1. БЛАНКА НА ЗАЯВЛЕНИЕ 2018

2. ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ДОПУСКАНЕ ДО ИЗПИТИ ЗА ПРОМЯНА НА ОЦЕНКАТА

3. ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗБОР НА ВТОРИ ЧУЖД ЕЗИК

4. ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗБОР НА ПРЕДМЕТ ПО ФУЧ

5. ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗДАВАНЕ НА АКАДЕМИЧНА СПРАВКА

6. ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗДАВАНЕ НА ДУБЛИКАТ НА ДИПЛОМА

7. ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗДАВАНЕ НА ДУБЛИКАТ НА СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ

8. ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ЗАВЪРШЕН КЛАС

9. ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ПРЕМЕСТВАНЕ

10. ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ЗАВЪРШЕН ГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП

11. ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗПИТИ - САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

12. ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ ЧАСОВЕТЕ ПО ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ

13. ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПРЕМИНАВАНЕ В САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

14. ЗАЯВЛЕНИЕ ОТ РОДИТЕЛ ДО ДИРЕКТОРА ЗА ОТСЪСТВИЕ НА УЧЕНИК ПО УВАЖИТЕЛНИ ПРИЧИНИ

15. ЗАЯВЛЕНИЕ ОТ РОДИТЕЛ ДО КЛАСНИЯ РЪКОВОДИТЕЛ ЗА ОТСЪСТВИЕ НА УЧЕНИК ПО УВАЖИТЕЛНИ ПРИЧИНИ

16. ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИЕМ НА УЧЕНИК В УЧИЛИЩЕТО

 

Сподели: