Понеделник 17, Декември 2018г.

ПРОЕКТ "УЧИТЕЛ+" ДОГОВОР № 2015-1-BG-01-KA101-013846

Проект “Учител+“ е насочен към квалификация на преподавателите от ПМГ „Акад. Б. Петканчин“ в практическо и методическо интегриране на новите технологии за по-качествено образование на учениците, обогатяване на езиковите компетенции на преподавателите и развитие на методики в преподаването по чужди езици с директен ефект върху обучението на децата и младежите в училището. Проектът е насочен към разширяване на възможностите за развитие на международни партньорства чрез обучение и разработване на европейски проекти и към обогатяване на социалните компетенции в пряката работа с деца, младежи и възрастни в училище, зачитайки техните права и достойнство.
Подобряване на качеството на образованието, образователните иновации и високите постижения са основни приоритети на нашето училище, залегнали в този проект, които кореспондират със специфичните цели на програма „Еразъм +“ в сферата на образованието. Навлизането на новите технологии в ежедневието на всеки човек, налага и тяхното адекватно използване и в процеса на обучение. В следствие на модернизация на училищната среда, която приключи в гимназията началото на 2015 г., ясно се открои нуждата от допълнителна методическа подготовка на преподавателите за интегриране на новите технологии в обучението. Новите методи на работа в училище се базират на обучение, споделен опит и добри практики, което отваря необходимостта от тяхното целенасочено търсене и правилно интегриране , използвайки опита на професионалисти от различни страни. Необходимостта от обучение в мултикултурна среда с участието на професионалисти от различни страни, обогатяване на езиковите компетенции на преподаватели, а посредством тях и на учениците, може да бъде задоволена чрез участие в европейски квалификационни курсове, директен контакт с колеги- преподаватели и разработването и включването в европейски проекти за развитие в образованието и междукултурен диалог.
В квалификационните мобилности по проект “Учител+“ ще се включат 12 преподаватели от гимназията, които в последствие ще проведат семинари, обучения, работа в малки групи с всички останали 39 представители на педагогически персонал на училището. Реализирането на проект „Учител+“ очакваме да има директен ефект върху цялата училищна общност, като доведе до усъвършенстване на професионалните и езикови компетентности на участниците, разшири обхвата и приложението на новите педагогически практики върху всички учители и ученици. Проектът ще подобри комуникацията, общуването и социалните умения на всички страни в учебния процес, като отвори пространство за международно сътрудничество чрез намирането на партньори и познанието за разработване на европейски образователни проекти.

http://uchitelplus.weebly.com/

Сподели: