Неделя 16, Декември 2018г.

СВОБОДНИ МЕСТА ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА

 към 31.07.2018 г.

9Г клас  – Профил „Софтуерни и хардуерни науки“ – 1 място

10 клас - профил "Природоматематически", първи чужд език - АЕ, втори чужд език - НЕ, паралелка „Информационни технологии с английски и немски език“  – 1 място

11 клас - профил "Природоматематически", паралелка „Математика с английски език“ – 1 място

12 клас - профил "Природоматематически", паралелка „Математика с английски език“ - 1 място

12 клас - профил "Природоматематически", паралелка „Информатика с английски език“ - 2 места

12 клас - профил "Природоматематически", паралелка „Информационни технологии с английски език“ - 2 места

12 клас - профил "Природоматематически", паралелка „Информационни технологии с английски и немски език“ - 4 места

12 клас - профил „Природоматематически“, паралелка „Биология с английски език“ - 1 място

 

 

Необходими документи:

 

Документи се подават в канцеларията на ПМГ “Акад. Боян Петканчин” – гр. Хасково до 31.08.2018 г.

 

При разлика в учебните планове ще се полагат приравнителни изпити.

 

Подаването на документи е в съответствие с чл. 108 от Наредба №10/01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование, както следва:

1. Учениците, които желаят да се запишат в ПМГ „Акад. Боян Петканчин“ за обявените свободни места и/или техните родители, подават писмено заявление съгласно чл. 12, ал. 2 на ЗПУО до директора на гимназията;

2. Директорът на ПМГ „Акад. Б. Петканчин“ издава служебна бележка до три работни дни, с която потвърждава възможността за записването на ученика.

3. Служебната бележка се представя от родителя/настойника и/или ученика заедно със заявлението за преместване на директора на училището, от което се премества ученикът.

4. До три работни дни директорът на училището, в което се е обучавал ученикът, предоставя на родителя/настойник и/или ученика удостоверение за преместване, копие на училищния учебен план, копие на личното образователно дело на ученика в гимназиален етап.

5. До три работни дни от получаване на удостоверението за преместване родителят/настойникът и/или ученикът представя получените документи за записване в ПМГ „Акад. Б.Петканчин“.

6. Директорът на ПМГ „Акад. Б.Петканчин“ до три работни дни определя със заповед условията за приемане на ученика и информира родителя/настойника и/или ученика. Родителят/настойникът и/или ученикът подписва декларация за информирано съгласие относно различията в учебния план в приемащото училище и необходимите приравнителни изпити, ако има такива.

7. Директорът на ПМГ „Акад. Б.Петканчин“ информира писмено директора на училището, от което идва ученикът, за неговото записване.

8. Ученикът се счита за преместен в новото училище от датата, посочена в заповедта на директора на приемащото училище.

 

Сподели: