Понеделник 20, Януари 2020г.

ДО

………………………………………………………………………………………..

ПРЕДСТАВИТЕЛ НА РОДИТЕЛИТЕ

ОТ…………….КЛАС.

ОПРЕДЕЛЕН ЧРЕЗ ПРОТОКОЛ

С ВХОДЯЩ №…………/21.10.2016

 

 

                                               ПОКАНА

            Уважаеми Г-НЕ/Г-ЖО

            Във връзка с глава 14, чл.266, ал.1 от ЗПУО и глава 2, чл.4, ал.2 и чл.7, ал.2б от Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата, отправям покана за участие в събрание на родителите за определяне на представители и резервни членове в обществения съвет към ПМГ „Акад. Боян Петканчин“, Хасково, което ще се  проведе на 8.11.2016 г. от 18.00 часа в сградата на гимназията.

  

 ДОНКА ТОДОРОВА

 ДИРЕКТОР

НА ПМГ „АКАД. Б.ПЕТКАНЧИН“, ХАСКОВО

Сподели: