Вторник 21, Януари 2020г.

На 8.11.2016 се проведе събрание на родителите за провеждане на избор на представители и резервни членове в В ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ, СЪГЛАСНО ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 270 ОТ ЗАКОНА ЗА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ. И ЧЛ. 7, АЛ2, Т.1Б И ЧЛ.10 ОТ ПРАВИЛНИК ЗА СЪЗДАВАНЕТО, УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ СЪВЕТИ КЪМ ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ И УЧИЛИЩАТА.

На събранието за представители бяха избрани по реда на подадените предложения:

  1. Елисавета Георгиева Георгиева,
  1. Дарина Гинкова Колева,
  1. Галя Иванова Тодорова,
  1. Галина Латунова Делчева

За резервни членове бяха избрани по реда на подадените предложения:

  1. Светлана Димитрова Севова
  1. Христина Георгиева Карагьозова
  1. Емилия Димитрова Сидерова,
  1. Огнян Георгиев Генов
Сподели: