Вторник 21, Януари 2020г.

                                                ПОКАНА

        ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПЪРВО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ ПРИ ПМГ "АКАД. БОЯН ПЕТКАНЧИН", ХАСКОВО

            Във връзка с глава 14, чл.266, ал.1 от ЗПУО и глава 3, чл.18 от Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата, отправям покана за участие в първо заседание на Обществения съвет към ПМГ „Акад. Боян Петканчин“, Хасково, което ще се  проведе на 22.11.2016 г. от 18.00 часа в учителската стая.

            Първото заседание е със следния дневен ред:

  1. Запознаване на присъстващите на заседанието с глава трета „Дейност на обществения съвет и организация на работа“ от Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата - директор на ПМГ „Акад. Боян Петканчин“,гр. Хасково.
  2. Избор на протоколист на първо заседание на Обществен съвет
  3. Избор на председател на Обществен съвет
  4. Определяне на поредността на заместване на резервните членове на Обществен съвет, определени с протокол №2/8.11.2016, с входящ № 540/9.11.2016 чрез жребий, съгласно чл. 9, ал.3 от Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата.

      Резервните членове имат право да присъствате на заседанието без право на глас при гласуване на решенията на обществения съвет.

            В случай, че Община Хасково не определи представител и резервен член, които да участват в първото заседание до 22.11.2016 г., то ще бъде насрочено за друга дата, за което ще бъдете уведомени писмено.

 ДОНКА ТОДОРОВА

 ДИРЕКТОР

НА ПМГ „АКАД. Б.ПЕТКАНЧИН“, ХАСКОВО

Сподели: