ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА РОДИТЕЛИТЕ НА УЧЕНИЦИ, ЗАПИСАНИ В VIII КЛАС – ЕДНОКРАТНА ПОМОЩ !!!

от | Новини, Новини родители

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

ИНФОРМИРАМЕ ВИ СЛЕДНОТО:

Всички семейства. чиито деца са записани за първи път в ОСМИ клас имат право на еднократна помощ от 300 лв. за покриване на част от разходите в началото на новата учебна 2021/2022 година.

Средствата се отпускат независимо от доходите при условие, че децата живеят постоянно в страната и не са настанени за отглеждане извън семейството.

Помощта се предоставя и за деца, настанени в семейства на роднини, близки на детето или приемни семейства, както и на настойник/попечител, който отглежда такова дете.

Финансовата подкрепа се отпуска след подаване на заявление-декларация. В случаите, в които дирекция ”Социално подпомагане” (ДСП) не може да получи информация по служебен път, към него се прилагат следните документи:

– удостоверение, че детето е записано в ОСМИ клас, издадено от съответното училище;

– копие от удостоверение за назначаване на настойник или попечител.

Заявлението се подава след записване на детето в ОСМИ клас, но не по-късно от 15 октомври 2021 г. Изключение се прави за случаите, когато поради здравословни причини, установени с протокол на лекарска консултативна комисия, детето не може да започне училище, но не повече от 6 месеца от започване на учебната година.

Заявлението може да бъде подадено към ДСП по настоящ адрес по електронен път. Електронната услуга 3121 за отпускане на еднократна помощ за ученици, записани в ОСМИ клас, е достъпна през Системата за сигурно електронно връчване на Държавна агенция „Електронно управление“, на адрес https://edelivery.egov.bgраздел „Заяви еУслуга“, Агенция за социално подпомагане. Необходимите удостоверителни документи могат да бъдат прикачени и подадени по електронен път, чрез създадената от ДАЕУ е-форма на заявление. Подателят трябва да притежава Персонален идентификационен код (ПИК) на Националния осигурителен институт (НОИ), на Национална агенция за приходите (НАП), стационарен или мобилен квалифициран електронен подпис.

В ПМГ „Акад. Боян Петканчин“, гр. Хасково, удостоверения се издават всеки работен ден от 8.00 до 16.00 часа в канцеларията на училището.

ВАЖНО! – Удостоверенията трябва да бъдат подадени към ДСП в месеца, в който са издадени!