ВАЖНО!!!! АНКЕТИРАНЕ НА УЧЕНИЦИ ВЪВ ВРЪЗКА С ОРГАНИЗИРАНЕ НА ИЗВЪНКЛАСНИ ДЕЙНОСТИ ПО ПРОЕКТ НА МОН „ТВОЯТ ЧАС“

от | Новини

Всички ученици от 5 до 12 клас да попълнят анкетите на посочените линкове до 28 септември 2016 г.

Анкетирането е във връзка със стартирането на проект на Министерство на образованието и науката BG05M2OP001-2.004-0004„Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)“ – фаза 1, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

След проведеното анкетиране в ПМГ „Акад. Боян Петканчин“ ще бъдат създадени групи за извънкласни дейности.

Благодаря на учениците от 8 А клас, които вече попълниха анкетите 🙂

АНКЕТА ЗА УЧЕНИЦИ ОТ 5-8 КЛАС

АНКЕТА ЗА УЧЕНИЦИ ОТ 9-12 КЛАС