Групи за дигитални умения по Проект № BG05M2ОP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“

от | ОП "Наука и образование за интелигентен растеж"

През настоящата 2023-2024 учебна година ПМГ „Акад. Боян Петканчин“ продължава да работи по Проект № BG05M2ОP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“ по дейност 6 : Повишаване на дигиталната компетентност и умения на учениците под формата на извънкласни дейности. В училището са сформирани две групи – „Дигитален свят“ за ученици от  8 -ми клас и „Дигитална креативност“ за ученици от 5 и 6 клас. Провеждат се извънкласни занимания за повишаване

на дигиталната компетентност на учениците, в съответствие с Европейската референтна рамка за

оценяване на дигиталните компетентности.

Очаквани резултати:

  1. Грамотност за данни и информация

1.1. Преглеждане, търсене и филтриране на информация

1.2. Определяне на потребност от информация

1.3. Оценяване на информация

1.4. Съхраняване и извличане на информация

  1. Създаване на дигитално съдържание

2.1. Разработване на съдържание

2.2. Интегриране и преработване на информация

2.3. Авторски права и лицензи

2.4. Изготвяне на мултимедийни и творчески продукти

2.5. Програмиране

  1. Комуникация и сътрудничество

3.1. Взаимодействие чрез технологии

3.2. Споделяне на информация и съдържание

3.3. Участие в онлайн гражданско общество

3.4. Сътрудничество чрез дигитални канали

3.5. Етични указания

3.6. Управление на дигиталната идентичност

  1. Решаване на проблеми

4.1. Решаване на технически проблеми

4.2. Решаване на практически и теоретични проблеми чрез технологии

4.3. Предлагане на технологични решения на конкретен проблем

4.4. Определяне на потребност от надграждане на дигиталната компетентност

  1. Информационна сигурност

5.1. Защита на устройствата

5.2. Защита на данните и дигиталната идентичност

5.3. Защита на здравето

5.4. Защита на природата