Дейности по реализиране на държавен план-прием в 5 клас за учебната 2022-2023 година в ПМГ „Акад. Боян Петканчин“ – град Хасково

от | Новини, Прием след IV клас

Важно
държавен план-прием в V клас
в ПМГ „Акад. Боян Петканчин“ град Хасково за учебната 2022/2023г.

Приемане на документи за участие в класиране от 01.07.2022г. до 05.07.2022г. в ПМГ „Акад. Боян Петканчин“ -каб. 101, етаж 1, от 08:00 до 17:00

Необходими са Ви:

  • Заявление по образец (получава се в ПМГ „Акад. Боян Петканчин“)
  • Копие на удостоверение за завършен начален етап, съответно служебна бележка за признаване по чл.110, ал. 2 от наредба №11 от 1.09.2016г. за оценяване резултатите от обучението на учениците – за учениците от училища на чужди държави. (копие + оригинал за сверяване)
  • Служебни бележки удостоверяващи резултатите от олимпиадата и/или състезанията (копие + оригинал за сверяване) – само за ученици от друга област

Резултати от класирането на учениците – след 17:30ч. на 07.07.2022г.