Държавен план-прием за учебната 2021-2022 година – график на дейностите

от | Прием след VII клас

Приемът в ПМГ „Акад. Боян Петканчин“ се осъществява след завършено основно образование, съгласно Глава IV от Наредба № 10 от 01 Септември 2016 г. за организация на дейностите в училищното образование.

Заповед № РД 09-2121/28.08.2020 г. на Министъра на образованието и науката за определяне на график на дейностите по приемане на ученици в неспециализирани училища за учебната 2021-2022 г., съгласно Наредба № 10 от 01.09.2016 г. след завършено основно образование.

Вид дейност срок
Провеждане на НВО по 
– български език и литература16 юни 2021 г.
– математика18 юни 2021 г.
Обявяване на резултатите от НВО до 28 юни 2021 г.
Подаване на документи за участие в приема на ученици по Наредба №10 от 01.09.2006 г. 05 – 07 юли 2021 г.
Обявяване на списъците с приетите ученици на първи етап на класиране до 13 юли 2021 г.  
Записване на приетите ученици на първи етап на класиране или подаване на заявление за участие във втори етап на класиране  –  ПМГ „Акад. Боян Петканчин”до 16 юли 2021 г.
Обявяване на списъците с приетите ученици на втори етап на класиране до 20 юли 2021 г.
Записване на приетите ученици на втори етап на класиране –  ПМГ „Акад. Боян Петканчин „ до 22 юли 2021 г.
Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след втори етап на класиране  23 юли 2021 г.
Подаване на документи за участие в трети етап на класиране 26 – 27 юли 2021 г.
Обявяване на списъците с приетите ученици на трети етап на класиране29 юли 2021 г.
Записване на приетите ученици на трети етап на класиране – ПМГ „Акад. Боян Петканчин“ 30 юли 2021 г.
Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след трети етап на класиранедо  02 август 2021 г.
Попълване на незаетите места след трети етап на класиране и записване – ПМГ „Акад. Боян Петканчин“ определя се от директора на училищетодо 10 септември 2021 г. вкл.
Утвърждаване на осъществения държавен план-прием  до 14 септември 2021 г. вкл.