Заявления за стипендии за II учебен срок на уч.2019/2020 г.

от | Новини

Срокът за подаване на документи за месечни стипендии за II срок на учебната 2019/2020 г. е от 10.02.2020 г. до 20.02.2020 г. включително.

Учениците без родител/и, както и учениците с трайни увреждания, които са получавали тези видове стипендии през I учебен срок, НЕ Е НЕОБХОДИМО да подават документи за тях. Те имат право да получават и 50% от стипендията за постигнати образователни резултати. За целта Е НЕОБХОДИМО да подадат заявление за това.

Заявленията за всички видове стипендии се подават на класните ръководители.