Заявления за стипендии за II учебен срок

от | Новини

Напомняме, че срокът за подаване на документи за месечни стипендии за II срок на учебната 2018/2019 г. е от 11.02.2019 г. до 15.02.2019 г. включително.

Учениците без родител/и, както и учениците с трайни увреждания, които получават този вид стипендия през I учебен срок, НЕ Е НЕОБХОДИМО да подават документи.Те имат право при класиране за стипендия за постигнати образователни резултати да получат 50% от размера й. За целта Е НЕОБХОДИМО да подадат заявление за това.

Заявленията за всички видове стипендии се подават на класните ръководители.