Класиране на учениците за прием в 5 клас

от | Новини

СЪОБЩЕНИЕ

        Приключи приемът на документи за прием в V клас на ПМГ „Акад. Боян Петканчин“ за учебната 2019/2020 г..Комисията по приема разгледа подадените заявления за участие и констатира следното:

        Подадени са  65 заявления.Заявленията с входящи номера 007, 064 и 065  не отговарят на изискванията на чл. 73, ал. 1 от Наредба № 10 от 1 септември 2016 г. за организация на дейностите в училищното образование и не са допуснати до участие в класирането.

         В приема и класирането участват 62 ученици.

         Списъкът с класираните ученици може да видите тук.

Ред за записване на класираните и приети ученици

 1. Класираните ученици получават от канцеларията на ПМГ „Акад. Боян Петканчин“ служебна бележка в уверение на това, че са приети в V клас на ПМГ.
 2. Подават заявление за преместване в училището което са завършили четвърти клас.
 3. Получават удостоверение за преместване от училището, в което са завършли четвърти клас.
 4. Подават заявление за записване в ПМГ „Акад. Боян Петканчин“, като прилагат следните документи:
 1. Оригинал на удостоверението за завършен начален етап на основно образование.
 2. Удостоверение за преместване.
 3. Заявление за записване /по образец/.
 4. Заявление за избор на избираеми учебни предмети /по образец/.
 5. Заявление за избор на спортни дейности /по образец/.
 6. Копие от акта за раждане
 7. Декларация за информирано съгласие за обработване на лични данни, съгласно изискванията на Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 – за всеки родител/настойник/попечител/лице, което полага грижи за детето
 8. Информационна  бланка  /по образец/.
 9. Работна карта за набиране на информация за образователното ниво и трудовата заетост на семейството НЕИСПУО.