НАЦИОНАЛНО МАТЕМАТИЧЕСКО СЪСТЕЗАНИЕ „ПИТАГОР“ ЗА УЧЕНИЦИ ОТ IV КЛАС (точките от състезанието са балообразуващи за приема в V клас в ПМГ „Акад. Боян Петканчин“ и по регламента на училището се вземат с коефициент 1)

от | Новини

На 28 април 2018 година (събота) от 9:00 часа ще се проведе Национално математическо състезание „Питагор“ за ученици от ІV клас.

Информация за състезанието:

Състезанието се организира и провежда в един кръг на 28.04.2018 г. от 9:00 ч., съгласно Заповед № РД 09-5411/12.10.2017 г. на Министъра на образованието и науката, Приложение № 3 (График за провеждане на националните състезания през учебната 2017/2018 година).

Времетраенето на състезанието е 120 минути и е анонимно.

Брой задачи: 10 задачи с избираем отговор (от 4 възможни), 5 задачи с кратък отговор и 2 задачи с пълно описание на решението.

Максималният брой точки е 100. Регламентът на оценяване е следният: за верен отговор от първа до десета задача се дават по 4 или 5 точки, а за грешен и непосочен отговор – 0 точки. За верен отговор от единадесета до петнадесета задача се дават по 7 точки, а за грешен или непопълнен отговор се дават 0 точки. Шестнадесетата и седемнадесетата задача при вярно и пълно описание на решението се оценяват с 10 точки.

Националната комисия изготвя тема от 17 задачи, от които:

 · 10 задачи с избираем отговор, които обхващат учебното съдържание по математика за задължителна подготовка и се оценяват с по 4 или 5 точки всяка;

 · 5 задачи с кратък свободен отговор, които обхващат учебното съдържание по математика за задължителна, задължителноизбираема и свободноизбираема подготовка и се оценяват с по 7 точки всяка;

 · 2 задачи с разширен отговор, като от учениците се изисква да представят подробно и обосновано решението на всяка от тях. Тези задачи обхващат учебното съдържание по математика за задължителна, задължителноизбираема и свободноизбираема подготовка и се оценяват от 0 до 10 точки всяка.

По време на състезанието ученикът не може да използва калкулатори, мобилни техника, други технически средства или математическа литература.

Чернови не се разглеждат, проверяват и оценяват.

Учениците, които не желаят резултатите им да бъдът оповестявани публично, подават декларация, подписана от тях и от родител, до директора на училището преди провеждането на състезанието.

За участието в състезанието не се събира такса правоучастие. Резултатите важат за прием в 5. клас съгласно критерии, определени от съответните училища.

Участниците от община Димитровград се явяват на състезанието в ПМГ„Иван Вазов”- гр. Димитровград, а всички останали участници – в ПМГ „Акад. Боян Петканчин”- гр. Хасково.

Заявки за участие на четвъртокласниците се подават поименно в срок до 17 часа на 26.04.2018г. на Гергана Генова – ст. експерт по математика в РУО – Хасково на e-mail: riohaskovo.genova@gmail.com.

Участниците е необходимо да бъдат в съответното училище в 08:30 часа на 28.04.2018 г.