ПМГ „Акад. Боян Петканчин“ спечели два проекта като координатор на дейностите по програма „Еразъм+“ през обявените процедури за кандидатстване за 2020 година

от | Програма "ЕРАЗЪМ+"

2020 година е успешна за училището по отношение на кандидатстване по различните ключови дейности на програма Еразъм+. Сега предстои немалко сериозна работа за качественото реализиране на заложените дейности.

Първият спечелен проект е по Ключова дейност 101 „Мобилност на училищен персонал“, сектор „Училищно образование“, озаглавен „Създаване на позитивна среда за устойчиво еко-училище“ /„Creating a positive environment for sustainable Eco-School“/. Проектът е с продължителност 17 месеца и планира включване на педагогически специалисти в различни квалификационни курсове със следните теми: „Environmental Changes for Sustainable Schools“, „Creating Our Eco-Schools“, „Sustainability education – How can we save the planet earth together?“, „Outdoor education: a new way of teaching and learning“, „Positive Mindset and Well-Being in Schools“ и „Learn through environment“.

Стремежите ни са насочени към насърчаване на участието на учители и ученици в практически дейности,които да доведат до намаляване на вредното въздействие над околната среда и консумацията на вода иенергия. Приоритетните ни теми са: “Вода”, “Отпадъци”, “Енергия”, “Природа и биоразнообразие” и“Здравословен живот в училище”. Така цялата училищна общност ще развие нагласи към подобряване иопазване както на образователната среда, така и наприродните ресурси като цяло. Дългосрочният план заразвитие на училището цели изгражданена знания у младите хора за Европейската политика в областта наоколна среда, която включва девет основни цели, сред които: опазването на природата; по-голяма екологичнаустойчивост; устойчив растеж с ниска въглеродна интензивност при ефективно използване на ресурсите иборбата срещу свързаните с околната среда рискове за здравето“.

Вторият спечелен проект е по Ключова дейност 229 „Партньорства за училищен обмен“. ПМГ е координатор в сътрудничество с училище от град Марбела, Испания и училище от град Барейро, Португалия. Испанският ни партньор е „IES Río Verde“ /www.iesrioverde.es /, а португалският ни партньор е „Agrupamento de Escolas do Barreiro“ /  http://www.aebarreiro.pt /. И трите образователни институции са изявени в извънкласната и проектната дейност. Те са регистрирани на платформата eTwinning и към настоящия момент са със статут на eTwinning училища, признати от Европейската комисия.

Заглавие на проекта: „Research and Conservation of Biodiversity and Climate“ /„Изследване и опазване на биоразнообразието и климата“/

Проектът е с продължителност 24 месеца и включва три образователни тренинга на ученици и с участието на учители. От всяко от училищата в проекта ще се включат пряко по 18 ученици в мобилностите.

Проектът ни е насочен към надграждане изследователските и практически знания и умения на учениците в областта на природните науки за правилното осъзнаване на влиянието на климатичните промени върху формирането на биоразнообразието преди и сега и намиране на възможности за подобряване на положението в бъдеще. Планираните екипни дейности ще провокират формирането на интереси и мотивация, положителни самоизяви, взаимодействие, контрол и самоконтрол. Тренингите на открито и проектно-базираното обучение ще засилят стремежа на участниците към самоусъвършенстване с екологична насоченост, за личностна активност и социално включване, за приложение на собствени идеи и опит в разнообразни условия. Осъзнавайки значимостта на знанията за природата, биологичното разнообразие и начините за тяхното опазванестремежа ни е да интегрираме проектните дейности във формалното учебно съдържание по биология, география, изобразително изкуство и ИКТ, което ще е предпоставка за постигане целите на проекта – развитие на умения за анализиране на екологичните проблеми и предприемане на действия за поддържане и подобряване на околната среда. Партньорите в проекта ще изградят еко кътове, което да допринесе за това училището да стане по-желана територия за младите хора. У тях ще се създаде  устойчиво отношение към обкръжаващата среда, което ще повлияе върху тяхното емоционално и поведенческо развитие .