ПМГ „Акад. Боян Петканчин“ стартира проект по програма „Еразъм+“ и съвместни дейности с иновативни училища от Швеция, Испания и Португалия

от | Програма "ЕРАЗЪМ+"

ЕРАЗЪМ+ ПРОЕКТ ДОГОВОР № 2018-1-BG01-KA229-048005_1

КООРДИНАТОР НА ПРОЕКТА: ПМГ „АКАД. БОЯН ПЕТКАНЧИН“

Проектът „Feel the power of cultural and historical heritage“ /„Почувствай силата на културно-историческото наследство“/ има за цел да развие трайни знания у участниците, свързани с периода на Просвещението 17 – 19 век. Да се направят паралели в развитието на просвещенските идеи в различните страни. Да се съпоставят приликите и различията  в постиженията на епохата. Да се проследят тенденциите в развитието от различните аспекти на културно-историческото наследство в страните на партньорите. Дейностите ще бъдат диференцирани в следните направления – култура и традиции, изкуство, наука, духовност, политика, икономика и езици. Събирането, анализирането и представянето на необходимата информация ще се реализира със средствата и инструментите на информационните и комуникационни технологии. При цялостната работа ще се използва мултидисциплинарен подход, като именно историята ще изпълнява ролята на спойваща дисциплина между останалите предметни области, където ще бъдат интегрирани дейностите,заложени за изпълнение в проекта. Това са литература, география, изобразително изкуство, технологии. Качественото образование изисква създаването на междупредметни връзки, разбиране на същността на изучаваната материя и получаването на практически умения. Чрез този проект ние ще затвърдим необходимостта за съхранение на историческото наследство. Това е важен фактор за националната идентификация, както в настоящето така и като  тенденция за развитие в бъдеще. История и култура са разграничителните фактори в единството на обединена Европа, затова трябва да бъдат съхранени и популяризирани.

За да привлечем повече участници в проекта и оттам да постигнем по-голямото разпространение на неговите резултати ще използваме и играта като образователен инструмент и ученето чрез съпреживяване. По време на дейностите ще бъдат посетени исторически забележителности и ще бъдат обсъдени мерките за тяхното съхранение и популяризиране. Така участниците ще имат възможност да усетят духа на отминалото време. На всеки един от етапите на проекта информацията ще се интерпретира на европейско ниво. Ще се направят съпоставки, оценки и изводи. Учениците ще използват изследователски подход при взимане на решения по конкретни теми. Учениците от страните на партньорите ще участват при реализирането на театрални постановки на регионално и европейско ниво, което ще развие техните лингвистични и презентационни умения, а така също и ключови компетенции като емоционална интелигентност и когнитивна познавателност. Създадените материали ще бъдат публикувани в eTwinning проекта, интегриран към настоящия проект и в различни видео канали, които най-често се използват за образователни цели Vimeo, Animoto и др.. Ще бъдат проведени състезания и викторини с интегрирано използване на приложения на ИКТ, защото за нашия проект е важно изграждането на лидерски качества и умения за работа в екип.

Проектът е с продължителност 1 година и 7 месеца.

Чрез него ще реализираме възможността за изграждане на млади хора с активна гражданска позиция и отговорност към опазване на Европейските културни ценности. Ще разполагаме с богата колекция от примери и изследвания за приложение на мултидисциплинарния подход в обучение, проверени на европейско ниво. Това ще бъде и основа при развитието на концепцията за иновативно образование в училищата на партньорите.

Проектът включва 4 мобилности:

1 обучителна мобилност – в България

2 обучителна мобилност – Stockholm, Sweden, Mikael Elias Gymnasium

3 обучителна мобилност – Benalmádena, Spain, Colegio Maravillas

4 обучителна мобилност – Cacia- Aveiro, Portugal, Agrupamento de Escolas Rio Novo do Principe –
Cacia

За своята идея и цялостно описание проектът беше отличен да бъде представен на Международна конференция в град Неапол, Италия в края на месец септември 2018 година.

В НАЧАЛОТО НА МЕСЕЦ НОЕМВРИ 2018 ГОДИНА ЩЕ СТАРТИРА ПРОЦЕДУРА /ЧРЕЗ ПОДАВАНЕ НА ЕЛЕКТРОННИ ЗАЯВЛЕНИЯ/ ЗА ВКЛЮЧВАНЕ НА УЧЕНИЦИ ОТ ПМГ „АКАД. БОЯН ПЕТКАНЧИН“ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЕКТА.

ПОЛЗОТВОРНА РАБОТА И УСПЕХ!