Прием в VIII клас 2021 – график за работа на комисията, записване на приетите учченици, необходими документи

от | юли 13, 2021 | Прием след VII клас

ГРАФИК ЗА РАБОТА НА КОМИСИЯТА ПО ПРИЕМАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАПИСВАНЕ:

           1-ви етап     –    14.07.2021г., 15.07.2021 г. и 16.07.2021 г. – 8.00 – 16.00 ЧАСА

           2-ри етап    –     21.07.2021 г. и 22.07.2021 г. – 8.00 – 16.00 ЧАСА

           3-ти етап    –      30.07.2021 г. – 8.00 – 16.00 ЧАСА

           4-ти етап    –      04.08.2021 г. – 8.00 – 16.00 ЧАСА

МЯСТО ЗА РАБОТА НА КОМИСИЯТА: КАБИНЕТИ 101 и 102, 1 ЕТАЖ, 101 – ПРОФИЛ „МАТЕМАТИЧЕСКИ“, 102 – ПРОФИЛИ „СОФТУЕРНИ И ХАРДУЕРНИ НАУКИ“ И „ПРИРОДНИ НАУКИ“

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ПРИ ЗАПИСВАНЕ:

  1. Свидетелство за завършено основно образование – оригинал.
  2. Заявление за записване по образец – ПРЕДОСТАВЯ СЕ В УЧИЛИЩЕТО.
  3. Заявление за избор на спорт за часа по спортни дейности по образец . ПРЕДОСТАВЯ СЕ В УЧИЛИЩЕТО.
  4. Копие от акта за раждане.
  5. Декларация за информирано съгласие за обработване на лични данни, съгласно изискванията на Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 – за всекиродител/настойник/попечител/лице, което полага грижи за детето – ПРЕДОСТАВЯ СЕ В УЧИЛИЩЕТО.
  6. Информационна бланка (по образец) – ПРЕДОСТАВЯ СЕ В УЧИЛИЩЕТО.
  7. Работна карта за набиране на информация за образователното ниво и трудовата заетост на семейството НЕИСПУО – Модул „Характеристика на средата“ – ПРЕДОСТАВЯ СЕ В УЧИЛИЩЕТО.
  8. Служебна бележка за резултатите от НВО след завършен VII клас – оригинал/копие.Учениците, които искат да участват във втори етап на класиране, подават заявление за второ класиране в училището, където са класирани по време на първия етап на класиране.