ПРОВЕЖДАНЕ НА МАТЕМАТИЧЕСКО СЪСТЕЗАНИЕ „ОТКРИВАНЕ НА МЛАДИ ТАЛАНТИ“ ЗА УЧЕНИЦИ ОТ IV КЛАС

от | Новини

Уважаеми ученици, родители,

Уведомяваме Ви, че на 18 май 2019 г. (събота) от 9:00 часа до 12:00 часа в ПМГ „Акад. Боян Петканчин“, гр. Хасково, ще се проведе математическо състезание „Откриване на млади таланти” за ученици от IV клас от общини Хасково, Стамболово, Минерални бани, СимеоновградХарманли, Любимец, Свиленград, Ивайловград, Тополовград и Маджарово.

Родителят/ настойникът/ попечителят, носещ родителска отговорност за ученика, подава в канцеларията на ПМГ „Акад. Боян Петканчин“, гр. Хасково, в срок от 10.05.2019г.  до 16.05.2019г.  заявление за участие както и декларация за съгласие за публикуване на:

1. резултатите на ученика и личните му данни (трите имена на ученика, училище, клас, населено място);

2. снимки и/или видео с негово участие за целите и за популяризирането на събитието.

При липса на изрично подадено такова съгласие, горепосочените данни и резултати от състезанието ще бъдат публично обявявани с идентификационен код (входящия номер от заявлението за участие в състезанието).

За участието в състезанието не се събира такса правоучастие. Резултатите важат за прием в V клас съгласно критерии, определени от ПМГ „Акад. Боян Петканчин“, гр. Хасково.

Участниците е необходимо да бъдат в съответното училище в 8:30 часа на 18.05.2019г.

Информация за състезанието:

Състезанието се организира и провежда в един кръг на 18.05.2019 г. от 9:00 ч., съгласно Заповед № РД 09-2686/20.09.2018 г. на министъра на образованието и науката  Приложение № 3 (График за провеждане на националните състезания през учебната 2018-2019).

  • Състезанието е с продължителност 3 астрономически часа и се провежда на две части: Модул 1 – 60 минути за 20 тестови въпроса, и Модул 2 – 120 минути за решаване на 2 задачи; 
  • Националната комисия приготвя тема от 22 задачи, от които 20 задачи за Модул 1 и 2 задачи за Модул 2: 
  • 15 задачи с избираем отговор, които обхващат учебното съдържание по математика за задължителна, задължителноизбираема и свободноизбираема подготовка и се оценяват с по 1 точка всяка;
  • 5 задачи с кратък свободен отговор, които обхващат учебното съдържание по математика за задължителна, задължителноизбираема и свободноизбираема подготовка и се оценяват с по 2 точки всяка;
  • 2 задачи с разширен отговор и от учениците се изисква да представят подробно и обосновано решение на всяка от тях. Тези задачи обхващат учебното съдържание по стр. 3 от 3 математика за задължителноизбираема и свободноизбираема подготовка и се оценяват от 0 до 10 точки всяка. ? Модул 1 на състезанието не е анонимен и отговорите се попълват на индивидуални бланки за всеки ученик. При необходимост и по преценка на началника на РУО могат да се използват и химизирани бланки (с индиго ефект), като един екземпляр остава в ученика. ? Модул 2 е анонимен, като всяка задача се решава на определена за целта бланка;
  • Между модулите няма почивка;
  • По време на състезанието ученикът не може да използва калкулатори, мобилни техника, други технически средства или математическа литература.