Проект „Нови учители за новото училище“ програма „Ерзъм+“ КД1 –образователна мобилност на граждани, мобилност на персонал в училищното образование, договор № 2016-1-BG01-KA101-023213

от | Програма "ЕРАЗЪМ+"

От ноември 2016 в ПМГ „Акад. Боян Петканчин“ стартира проект „Нови учители за новото училище“ по програма „Еразъм+“ КД1.
Основен приоритет на проект „Нови учители за новото училище“ е новият тип учител – иновативен, с богато въображение и предприемчив. Българското образование е в момент на коренни промени в нормативната база, в които особен поглед се обръща към качеството на образованието в училище и неговата обвързаност реалната практическа приложимост  и полза. Навлизането на новите технологии в обучението, повишаване на изискванията на МОН и  на обществото, насоката към активното, практическо усвояване на компетенции, вместо пасивното теоретично трупане на знания, изправят учителите пред предизвикателството те самите да имат нови компетенции и да работят в нови условия с нов тип ученици.
Целта на проект „Нови учители за ново училище“ е стратегическото създаване на подходящи условия за иновативно развитие на ПМГ „Акад. Б. Петканчин“, според насоките на европейската и националната образователни политики, социалноикономическите условия в страната и изискванията и желанията на учениците, техните родители и учителите.

Линк към проект „Нови учители за новото училище“:

https://uchitelplus.weebly.com/