Проект BG05M2ОP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“, Финансиран от оперативна програма „Наука и образование за интелигентен разте“, съфинансирана от европейския съюз чрез европейските структурни и инвестиционни фонсове

от | Национални програми

Клуб по интереси: Проектиране и създаване на обектно-ориентирани игри с Java

16 юни 2020 г.  Публична изява: “Състезание по програмиране на игра”

Линк към видеото:

https://web.microsoftstream.com/video/966fe8b0-cdd9-4e23-958c-2940d34814a5

Клуб по интереси: В дигиталния свят

https://app.bookcreator.com/read/zgWjC2HTTYiQuGY1uXjOIw

Публична изява на 22.04.2020 г.: Какво научих и какво мога да правя в дигиталния свят?

Линк към видеото:

https://web.microsoftstream.com/video/c52063c3-eb63-483b-b97f-4097bab11683