Проект BG05M2OP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“ през учебната 2020-2021 г.

от | ОП "Наука и образование за интелигентен растеж"

През учебната 2020-2021 година функционира един клуб по проект „Образование за утрешния ден“.

Групата е с наименование „Дигитални създатели“, в нея участват 21 ученици, а техен ръководител е г-жа Адриана Янева-Димитрова.

Дейностите са планувани да се изпълняват в периода 03.12.2020 – 17.05.2021 г.

Основната цел е свързана с повишаване на дигиталните умения на учениците, като успешно завършилите обучението получават сертификат.