Проект BG05M2OP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“

от | ОП "Наука и образование за интелигентен растеж"

ФИНАНСИРАН ОТ ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“, СЪФИНАНСИРАНА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЧРЕЗ ЕВРОПЕЙСКИТЕ СТРУКТУРНИ И ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ

WWW.EUFUNDS.BG

Със Заповед № РД09-2920/25.11.2019г. на министъра на образованието и науката Природо-математическа гимназия „Акад. Боян Петканчин“, гр. Хасково, е едно от училищата, определени за участие в техническото и финансовото изпълнение на проект BG05M2OP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“,финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” 2014-2020 г. (ОП НОИР), съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Със заповед № 381/21.01.2020 г. на директора на Природо-математическа гимназия „Акад. Боян Петканчин“, гр. Хасково, са утвърдени клубовете за допълнителни занимания по ключовидигитални умения за учебната 2019-2020 година по проекта, ръководителите и участващите в проектните дейности ученици:

  1. Клуб „Проектиране и създаване на обектно-ориентирани игри с Java” с ръководител Веска Петкова – старши учител по информатика и информационни технологии в ПМГ „Акад. Боян Петканчин“, гр. Хасково, участват 20 ученици от VIII Б,VIII В и VIII Г клас.
  2. Клуб „В дигиталния свят с ръководител Добромира Иванова – ръководител на направление „Информационни и комуникационни технологии“ в ПМГ „Акад. Боян Петканчин“, гр. Хасково, участват 16 ученици от IX В клас.
  3. Клуб „Дигитална работилница с ръководител Адриана Янева-Димитрова – учител по информатика и информационни технологии в ПМГ „Акад. Боян Петканчин“, гр. Хасково, участват 15 ученици от X А и X В клас.

Със заповед № 382/21.01.2020 г. на Директора на Природо-математическа гимназия „Акад. Боян Петканчин“, гр. Хасково, са утвърдени тематични програми и график за работа на клубовете. Всеки клуб има по 70 учебни часа в периода 01.02.2020 – 30.07.2020 г.

Клуб за допълнителни занимания по ключови дигитални умения „ДИГИТАЛНА РАБОТИЛНИЦА“

Цели:

Повишаване на дигиталната компетентност на учениците, в съответствие с Европейската референтна рамка за оценяване на дигиталните компетентности.

Разширяване и задълбочаване на практическите и приложните умения и подготовка на учениците в областта на компетентно използване на информационните и комуникационните технологии при решаването на проблеми от различен характер в ежедневието.

Развиване на творческите умения и уменията за работа в екип по конкретен проект.

Очаквани резултати:

Грамотност за данни и информация.

Създаване на дигитално съдържание.

Комуникация и сътрудничество.

Решаване на проблеми.

Информационна сигурност.

Клуб за допълнителни занимания по ключови дигитални умения “ПРОЕКТИРАНЕ И СЪЗДАВАНЕ НА ОБЕКТНО-ОРИЕНТИРАНИ ИГРИ С JAVA”

Цели:

Да се развиват интелектуалните способности на учениците за анализ на информационни проблеми и моделиране на решения чрез използване на обектно ориентиран подход. Да се изучат основите на обектно-ориентиран език за програмиране (Java) и типичните му приложения в съвременната софтуерна индустриячрез създаване на компютърни игри.

Да се използват утвърдени стандарти при проектиране и създаване на софтуер.

Да се постави акцент върху развитието на логическото мислене и изобретателност при намиране на софтуерни решения в съчетание с максимално приложение на налични библиотеки от програми и създаване на предпоставки за развитие на умения и способности за самостоятелно учене.

Очаквани резултати:

Всеки ученик да придобие основни компетентности, необходими при решаване на практически проблеми чрез създаване и използване на цялостно разработени софтуерни проекти.

Ученицитеда бъдат активни участници в учебния процес с помощта на съвременни средства за обучение и съвременни педагогически практики.

Да се подпомогнат учениците в избора им на професионалната реализация или на специалност във висше учебно заведение.

Клуб за допълнителни занимания по ключови дигитални умения „В ДИГИТАЛНИЯ СВЯТ“

Цели:

Повишаване на дигиталната компетентност и умения на учениците,използване на дигитални устройства и мултимедийни технологии,обработка на информация.

У учениците ще се създадат умения за правилата и нормите при работа в екип. Ще усвоят основните етапи, характеристики и изисквания на работа по проект. Ще могат да реализират самостоятелен проект.

Очаквани резултати:

Грамотност за данни и информация.

Създаване на дигитално съдържание.

Комуникация и сътрудничество.

Решаване на проблеми.

Информационна сигурност.