Регламент за държавен план-прием на ученици в V клас за учебната 2022-2023 година

от | Прием след IV клас

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. (1) С тoзи регламент се определят редът и условията за Държавния план-прием в V
клас в ПМГ “Акад. Боян Петканчин” за учебната 2022/2023 година.
(2) Регламентът е разработен на основание чл.38, ал.3 от ЗПУО в съответствие с
чл.50 и Раздел IV от Наредба № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в
училищното образование.
Чл. 2. В V клас се приема една паралелка. Броят на учениците в нея се определя със
заповед на началника на РУО – Хасково до 30.03.2022г.
Чл. 3. Регламентът се приема от Педагогическия съвет и се съгласува с Обществения
съвет на гимназията.
Чл. 4. Регламентът и дейностите, свързани с прилагането му, се утвърждават със заповед
на директора на гимназията.

Целият регламент може да намерите на линка:

Регламент за държавен план-прием на ученици в V клас 2022-2023г.