Стартиране на информационна кампания с дейностите по проект „Creating a positive enviroment for sustainable eco-shool“ на програма „Еразъм+“

от | Програма "ЕРАЗЪМ+"

Проектът „Създаване на позитивна среда за устойчиво еко-училище“ е с продължителност 17 месеца. Планирано е дейностите да бъдат изпълнени до 31.10.2021 г.

Проектът е свързан с повишаване на квалификацията на педагогически специалисти от ПМГ „Акад. Боян Петканчин“. Целите ни са насочени към изграждане на знания у младите хора за Европейската политика в областта на околната среда, която включва девет основни цели, сред които: опазването на природата; по-голяма екологична устойчивост; устойчив растеж с ниска въглеродна интензивност при ефективно използване на ресурсите и борбата срещу свързаните с околната среда рискове за здравето. За нас е важно изграждането на компетенции у учениците, свързани с непрекъснато усъвършенстване на качеството на живота чрез насърчаване на просперитета, опазване на околната среда и социално сближаване, постигането на „интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж“ в съответствие със стратегия „Европа 2020“ и спиране на загубата на биологично разнообразие и екосистемни услуги, заложени в стратегията на ЕС за биологичното разнообразие.

Основната цел е участниците в квалификационните обучения да развият знания за проектиране, планиране и предоставяне на привлекателни образователни дейности в и извън класната стая, да придобият опит за практически методи за работа в областта на околната среда и обучението на открито, а също да използват образованието на открито за личностно, социално и релационно развитие (например увереност, изграждане на екип, лидерство и др.). Всички обучения се провеждат на английски език, което допринася за развитието на комуникацията на общия за Европа език и обединява гражданите на ЕС. Владенето на чужд език от преподавателите по различни предмети допринася за използване на възможностите за обмен на практически потенциал в съответната предметната област, която преподават чрез използването на различни платформи и споделени онлайн ресурси – на платформана eTwining, в Office 365 и др.. 

Според целите на проекта е планирано да се проведат следните квалификации за педагогически специалисти от гимназията:

  • Квалификационен курс „SUSTAINABILITY EDUCATION – HOW CAN WE SAVE THE PLANET EARTH TOGETHER?“, курсов организатор eduKarjala, провеждане – юли 2021, Joensuu, Финландия – 2 участници /учители по хуманитарни науки/
  • Квалификационен курс „Environmental Changes for Sustainable Schools“, курсов организатор EUROPASS Teacher Academy, провеждане – април 2021, Тенерифе, Испания – 1 участник
  • Квалификационен курс „Creating Our Eco-Schools“, курсов организатор Anatolia E?itim ve Dan??manl?k, провеждане – май 2021, Париж, Франция – 2 участници /в проекта е отразено да са учители по обществени науки/
  • Квалификационен курс „Outdoor education: a new way of teaching and learning“, курсов организатор Istituto per la formazione, l’occupazione e la mobilità, провеждане – юни 2021, Болоня, Италия – 1 участник /учител по природни науки/
  • Квалификационен курс „LEARN THROUGH ENVIRONMENT“, курсов организатор KBM CONSULTANTS LTD, провеждане – юни 2021, Лондон, Великобритания – 2 участници /в проекта е отразено да са учители по физическо възпитание и спорт, изобразително изкуство или музика/

Според одобреното проектно предложение всички участниците в проекта се ангажират при разработването на база от данни в споделеното дисково пространство в Office 365 на ПМГ, свързана с интегрирането на знания за изграждане на устойчива среда в обучителния процес и училищното пространство като цяло.

Всеки от участниците в проекта се ангажира с администриране и обновяване на информацията в блога на проекта. На етап кандидатстване за включване в проектните дейности всеки от учителите е необходимо да представи презентация, в която да отрази добри практики от своето професионално направление и какви дейности планира за разпространение на резултатите от проекта във формалното и неформално образование на учениците.

Срок за подаване на заявленията за включване в проекта: 20 ноември 2020 година на ел. поща: pmg_haskovo@pmg-haskovo.org

Необходими документи /в електронен формат/:

– Портфолио на учителя /да се включи информация за ниво на владеене на английски език/ 

– Мотивационно писмо /да се включи и наименованието на курса, за който се кандидатства/

– Презентация-план за разпространение на резултатите от проектните дейности

От предоставените отдолу линковете може да се запознаете с кратко резюме на всяко от квалификационните обучения. 

„SUSTAINABILITY EDUCATION – HOW CAN WE SAVE THE PLANET EARTH TOGETHER?“

„Environmental Changes for Sustainable Schools“

„Creating Our Eco-Schools“

„Outdoor education: a new way of teaching and learning“

„LEARN THROUGH ENVIRONMENT“

Линк към електронен формуляр за заявяване на участие в квалификационен курс:

https://bit.ly/2Ot4p1J