СЪОБЩЕНИЕ за прием на ученици в V клас в ПМГ „Акад. Боян Петканчин“ – гр. Хасково за учебната 2017/2018 година

от | Новини

СЪОБЩЕНИЕ

за прием на ученици в V клас

в ПМГ „Акад. Боян Петканчин“ – гр. Хасково

за учебната 2017/2018 година

ПМГ „Акад. Боян Петканчин“ осъществява обучение в прогимназиален етап V-VII клас чрез държавен план-прием. Съгласно член 38, ал.3 от ЗПУО приемът се извършва след завършен начален етап на основна степен на образование и се утвърждава от началника на РУО-Хасковов срок до 30 март 2017 година.

Право на участие в приема в V клас имат ученици, които успешно са завършили началния етап на основно образование, явили са се на националното външно оценяване в IV клас и са участвали в олимпиада по математика на областно ниво и в две математически състезания, включени в календара на МОН.

За учебната 2017/2018 година учениците ще се класират въз основа на:

  1. Резултата от националното външно оценяване по математика;
  2. Успеха от учебните предмети, изучавани в задължителни и избираеми учебни часове от удостоверението за завършен начален етап на основно образование, превърнат по скала в точки;
  3. Трите най-високи индивидуални резултата измежду постигнатите на математическите състезания от календара на МОН и/или Областния кръг на олимпиадата по математика, редуцирани към скалата, приета от Педагогическия съвет на ПМГ.

СЪСТЕЗАНИЯ, ВКЛЮЧЕНИ В КАЛЕНДАРА НА МОН:

  1. Математическо състезание „Европейско кенгуру” – Областен кръг за ученици от IVклас –                                                                                               18.03.2017 г.
  2. Пролетни математически състезания –                                         01.04.2017 г.
  3. Математическо състезание „Питагор” –                                       14.05.2017 г.
  4. Математическо състезание „Откриване на млади таланти” –    17.06.2017 г.

В срок до 15 януари 2017 година Педагогическият съвет ще определи методиката за извършване на класирането, чрез която ще бъдат определени тежестите на резултатите от състезанията и олимпиадата.

Начинът на класиране ще бъде оповестен в РЕГЛАМЕНТА ЗА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В V КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2017/2018 ГОДИНА, който ще бъде публикуван в сайта на ПМГ след утвърждаване от Началника на РУО-Хасково.