Т Е Х Н И Ч Е С К И У Н И В Е Р С И Т Е Т – В А Р Н А КАТЕДРА „ЕЛЕКТРОННА ТЕХНИКА И МИКРОЕЛЕКТРОНИКА”

от | Новини

УВАЖАЕМИ УЧЕНИЦИ,

След няколко месеца Вие завършвате средното си образова ние. Някои от Вас вече са решили как ще продължат своя живот, други се чувстват на кръстопът.

В тази връзка ние, екипът на катедра „Електронна техника и микроелектроника“ към Технически Университет – Варна, бихме желали да Ви предоставим информация за възможностите за обучение и развитие в сферата на електрониката.

Катедра „Електронна техника и микроелектроника“ към Технически Университет Варна предлага обучение по Електроника и Медицинска електроника в образователни степени: ?

„Професионален Бакалавър“, ?

„Бакалавър“, ?

„Магистър“ и ?

„Доктор“.

Обучението, научните изследвания и практически занятия се извършват в 14 лаборатории, оборудвани със съвременна изчислителна, аналитична и измервателна апаратура.

В края на трети курс, при заявено желание, студентите имат възможност да сменят специалността си (например да преминат от „Електроника“ в „Медицинска електроника“ или обратното), което ще им позволи да получат диплома по съответната специалност.