Участие на ПМГ „Акад. Боян Петканчин“, гр. Хасково, в проект BG05M2OP001-5.001-0001 –   „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“ 

от | Новини, Проекти и програми

Повече информация относно проекта може да намерите тук.