ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Практически насоки за действия на учениците в критични ситуации /инцидент, насилие и други

Ако станеш свидетел на насилие:

1.Запази самообладание!

2.Ако все още не се е стигнало до физическа саморазправа-опитай се да им попречиш като им говориш спокойно и се опиташ да отклониш вниманието им!

3.Ако се станеш свидетел на физическо насилие /побой, заплаха/ между твои съученици в училище, на двора или по време на междучасие ВЕДНАГА уведоми дежурния учител или най-близко намиращия се до теб.

4.Ако станеш свидетел на насилие в училище и за пострадалия има реална опасност за здравето и живота ВЕДНАГА позвъни на 112 или помоли друг съученик да го направи!

5.Незабавно уведоми учител или медицинското лице в училище!

6.След като си станал свидетел на насилие и чувстваш, че трябва да говориш

с някого за това се обади  на телефон 116 111.

7.Задължително сподели  с педагогическият съветник или учител, на  когото имаш доверие!

8.Сподели с родителите! Те ще ти помогнат и посъветват!

9. НЕ БЪДИ БЕЗУЧАСТЕН!

В повечето случаи, когато станат свидетели на насилие, учениците наблюдават безучастно и, въпреки че гледката ги разстройва или възмущава, мнозина чувстват безсилие да предприемат нещо в такива случаи

Ако ти самият станеш жертва на насилие

1.Опитай се да останеш спокоен и да запазиш самообладание!

2.Гледай насилника в очите и се опитай да му говориш тихо и спокойно! Не му крещи и не го предизвиквай, за да се избегне по-голям конфликт!

3.Помоли съученик или друг присъстващ на  инцидента да извикат учител или друг служител!

4.Ако си претърпял насилие   НЕЗАБАВНО след това потърси помощ от учител, родител, медицинското лице в училище или личния лекар и педагогическия съветник!

5.Задължително сподели с някой за инцидента!

6.Обади си на телефон 112, в случай че си на улицата и няма никой при теб и съобщи какво се е случило и къде се намираш в момента!

7.Ако си в училище потърси НЕЗАБАВНО помощ от медицинското лице в училище, учител или служител в училището!

8.Обади се на родител или личен лекар!

9.Разкажи на  учител, на когото имаш доверие!

10.Потърси помощ на телефон  116 111!

11..Потърси помощ от социален работник към отдела за закрила на детето!/За да го откриеш помоли учител, на когото имаш доверие да те придружи до отдела в твоето населено място/

12.Ако станеш жертва на насилие в интернет пространството-някой те обиди, заплашва, унижава или те кара да правиш неща, които не желаеш ВЕДНАГА съобщи на родителите си или на учител, на когото имаш доверие! Сподели! Не се срамувай!

13.Сподели със свой съученик! Може би и той е преживял същото!

Ако съученик ти сподели, че е станал жертва на насилие

 1. НЕЗАБАВНО уведоми класния ръководител, медицинското лице в училище, педагогическия съветник, учител,  на когото имаш доверие или директора на училището, за да му окажат необходимата помощ!

ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО 2016-2017 Г.

Чл. 32

(1)     Учениците имат следните задължения:

 1. да присъстват и да участват в учебните часове и занимания;
 2. да съхраняват авторитета на училището и училищната общност и да допринасят за развитие на добрите традиции;
 3.  да зачитат правата, честта и достойнството на другите, както и да не прилагат физическо и психическо насилие;
 4. да не участват в хазартни игри, да не употребяват тютюн и тютюневи изделия, алкохол и наркотични вещества;
 5. да не носят оръжие, както и други предмети, които са източник на повишена опасност;
 6.  да носят ученическата си лична карта в училище и извън него;
 7. да носят ежедневно в училище и да представят на своите родителите и на педагогическите специалисти ученическата си книжка;
 8. да спазват правилата за поведение в паралелката и в училището;
 9. да спазват правилника за дейността на институцията;
 10. да не възпрепятстват със своето поведение и постъпки нормалното протичане на учебните часове;
 11. да не използват мобилните си телефони по време на учебните часове, без разрешение на учителя.
 12. да спазва  нормите за обществено поведение и законите на страната;
 13. да не отсъства от учебните часове без уважителна причина – за присъствените форми на обучение;
 14. да се яви на изпит за оформяне на срочна оценка по учебен предмет, по който има отсъствия по уважителни и неуважителни причини, надвишаващи 1/3 от общия брой на часовете по съответния учебен предмет за един учебен срок.
 15. да се явява в училище с външен вид, съответстващ на училището като светска институция, с облекло, подходящо за общуване в образователна среда, и във вид, който съответства на положението му на ученик и на добрите нрави. За неподходящи в училище ще се считат крайности в облеклото, външния вид и прическите, носенето на гумени чехли, много къси поли и рокли, дълбоки деколтета, дрехи с нецензурни надписи и щампи, облекло и аксесоари изразяващи етническа, религиозна или партийна принадлежност;