ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО 2016-2017 Г.

Чл. 32

(1)     Учениците имат следните задължения:

 1. да присъстват и да участват в учебните часове и занимания;
 2. да съхраняват авторитета на училището и училищната общност и да допринасят за развитие на добрите традиции;
 3.  да зачитат правата, честта и достойнството на другите, както и да не прилагат физическо и психическо насилие;
 4. да не участват в хазартни игри, да не употребяват тютюн и тютюневи изделия, алкохол и наркотични вещества;
 5. да не носят оръжие, както и други предмети, които са източник на повишена опасност;
 6.  да носят ученическата си лична карта в училище и извън него;
 7. да носят ежедневно в училище и да представят на своите родителите и на педагогическите специалисти ученическата си книжка;
 8. да спазват правилата за поведение в паралелката и в училището;
 9. да спазват правилника за дейността на институцията;
 10. да не възпрепятстват със своето поведение и постъпки нормалното протичане на учебните часове;
 11. да не използват мобилните си телефони по време на учебните часове, без разрешение на учителя.
 12. да спазва  нормите за обществено поведение и законите на страната;
 13. да не отсъства от учебните часове без уважителна причина – за присъствените форми на обучение;
 14. да се яви на изпит за оформяне на срочна оценка по учебен предмет, по който има отсъствия по уважителни и неуважителни причини, надвишаващи 1/3 от общия брой на часовете по съответния учебен предмет за един учебен срок.
 15. да се явява в училище с външен вид, съответстващ на училището като светска институция, с облекло, подходящо за общуване в образователна среда, и във вид, който съответства на положението му на ученик и на добрите нрави. За неподходящи в училище ще се считат крайности в облеклото, външния вид и прическите, носенето на гумени чехли, много къси поли и рокли, дълбоки деколтета, дрехи с нецензурни надписи и щампи, облекло и аксесоари изразяващи етническа, религиозна или партийна принадлежност;
 16. да се явява в часовете по физическо възпитание и спорт с определено игрално облекло
 17. да пазят училищното имущество, училищната сграда и принадлежащия й район; родителите на ученик, който повреди училищно имущество, отстраняват повредата или заплащат отстраняването й в три дневен срок от датата на констативния протокол, изготвен от счетоводител, домакин и класен ръководител; за умишлено увреждане на ученика се налага и санкция.
 18. да участва активно за постигане целите на образователно- възпитателния процес
 19. да полага устни и писмени изпитвания за установяване на знанията и уменията му.  При наличието на обективни причини, за които учителят е информиран преди началото на изпитването, то може да бъде отложено по негова преценка. При отказ на ученика да бъде изпитан му се поставя оценка Слаб ( 2 ).
 20. да не си служи с измама по време на устно или писмено изпитване,  да не ползва други източници и литература освен позволените от преподавателя и да не използва готови материали като свои.
 21. да изпълнява в срок поставените от класния ръководител, дежурния учител и други преподаватели задачи, свързани с образователно – възпитателния процес и реда в училище
 22. да се грижи както за личните си хигиена и добър външен вид, така и за реда и чистотата в класната стая и коридорите.
 23. да бъдат толерантни един към друг, да избягват всякакви прояви на агресивност и физическа саморазправа и да съобщават на дежурния учител при опасност от възникването на такива.

(2)     Недопустимо е в сградата на училището да се пуска силно звучаща музика и такава с нецензурни текстове.

(3)     Опитът за измама е сериозно нарушение. За измама се счита: преписване от предварително подготвени материали, преписване от други ученици и чужди писмени работи, плагиатство, даване на невярна информация на преподавателите, укриване и фалшифициране на училищни, служебни и лични документи. Контролът се осъществява от преподавателите, които определят и подходящите санкции.

(4)     Забранява се присвояване на училищна или чужда собственост с или без прилагането на сила, насилие или заплаха. Учителите имат задължението при констатиране на нарушение по тази точка веднага да уведомят ръководството, педагогическия съветник и охраната на училището.

(5)     Всяко неизпълнение на задълженията, предвидени в този правилник, е нарушение на училищната дисциплина.

Чл. 33

(1)   Ученикът може да отсъства от училище по уважителни причини:

 1. Уважителни причини са болест, семейни причини, подготовка и участие в общоучилищни дейности, в национални и международни олимпиади, в състезания или лагер школи;
 2. Отсъствията на ученика от учебни занятия по уважителни причини се удостоверяват с:

2.1 медицинска бележка, заверена от медицинското лице в училището;

2.1.1. медицинската бележка се представя на класния ръководител до три учебни дни след явяването на ученика в училище, а в последната седмица от всеки месец – до последния учебен ден за месеца;

2.1.2. при неспазване на посочените срокове в т. 2.1.1. направените отсъствия се считат за неуважителни;

2.1.3. Родителят е длъжен да завери чрез подпис медицинската бележка, както и да уведоми лично (чрез среща, по телефона или по e- mail) класния ръководител за причините за отсъствията на ученика; При отсъствие поради заболяване ученикът или негов родител/настойник е длъжен да уведоми класния ръководител най-късно в деня, в който започват отсъствията на ученика.

2.1.4. при боледуване ученикът няма право да посещава учебните занятия за периода, отбелязан в медицинската бележка;

2.2. Разрешение от директора при представяне на документ от съответното учреждение и списък, който се заверява от директора; при участие в упоменатите в т.1 общоучилищни изяви, олимпиади, състезания и школи ученикът се счита за служебно ангажиран. Ученикът или негов родител/ настойник е длъжен да уведоми предварително класния ръководител не по-късно от един ден преди началото на отсъствията.

2.3. Заявление, попълнено от родителя или настойника, в което да се посочва конкретна и убедителна причина за отсъствието на ученика;

2.3.1. Заявлението се връчва на класния ръководител предварително или по изключение с явяването на ученика в училище след отсъствието; то се описва в дневника на класа в графа „Бележки“;

2.3.2. Учениците имат право да отсъстват от учебни занятия  до 3 дни в една учебна година с уведомление от родителя до класния ръководител и до 7 дни в една учебна година с разрешение на директора на училището въз основа на писмена молба от родителя.

(2)   Отсъствие на ученик от учебен час без уважителни причини е неуважително отсъствие:

 1. При самоволно напускане на часа на ученика се пише неуважително  отсъствие и забележка в дневника.
 2. Закъснение за час до 15 минути е 1/3 отсъствие по неуважителни причини
 3. Закъснения до 15 минути за 3 учебни часа без уважителни причини се считат за един учебен час отсъствие по неуважителни причини
 4. При допуснати 5 отсъствия по неуважителни причини класният ръководител писмено информира родителя или настойника на ученика с уведомително писмо по образец. Уведомителното писмо се връчва на ученика срещу подпис, който той поставя в дневника в графата “Бележки“. Ученикът е отговорен за предаването на писмото на родителя.

(3)   На ученик, обучаван в дневна форма, чиито отсъствия не позволяват оформяне на срочна или годишна оценка по един или няколко учебни предмета от задължителната или от задължителноизбираемата подготовка, директорът на училището по предложение на педагогическия съвет определя със заповед условията и реда за оценяване знанията и уменията за завършване на учебния срок и/или учебната година.

(4)    Ученик с отсъствия по уважителни и неуважителни причини, чийто брой е по-голям от 1/3 от общия брой на учебните часове по един учебен предмет за един учебен срок и не може да му бъде оформена срочна оценка по този учебен предмет, се явява на изпит за оформяне на срочна оценка.

(5)   В случаите по горната алинея , ученикът повтаря класа, когато в края на учебната година няма оформена оценка, без да са налице уважителни причини за това.

Чл.34

(1)   За неизпълнение на задълженията си, определени с този правилник, на ученикът се налагат следните санкции:

 1. Забележка;
 2. Предупреждение за преместване в друго училище;
 3. Преместване в друго училище;
 4. Преминаване от дневна в самостоятелна форма на обучение – за ученици, навършили 16-годишна възраст.

(2)   Извършване на дейности в полза на училището в свободното от учебни часове време.

(3)   Дейностите в полза на училището по ал.2 могат да бъдат свързани с почистване на класните стаи, библиотеката, коридорите и района на училището, и др.

(4)   Когато ученикът се яви в училище с облекло или във вид, които са в нарушение на този правилник, или в състояние, което не му позволява да участва в образователно-възпитателния процес, той се отстранява от училище до отпадане на основанието за отстраняването му, за което класният ръководител уведомява родителя.

(5)   Когато ученикът нарушава дисциплината и пречи за провеждането на учебния процес, учителят има право да го отстрани до края на учебния час, за което се уведомява педагогическият съветник. Той уведомява родителя.

(6)   Освен налагането на наказание по ал. 1 ученикът може да бъде насочен към консултации и педагогическа и психологическа подкрепа от специалист, допълнително обучение в извънучебно време, включително в периода на ваканциите, участие в извънкласни и извънучилищни дейности, професионално ориентиране и други дейности с оглед недопускане на нарушения и на отпадане от училище.

 

Чл.35

(4)     Налагане на санкции за допуснати отсъствия по неуважителни причини

 1. Санкциите по чл.34, ал.1 може да се налагат и за допуснати отсъствия по неуважителни причини, както следва:

1.1.   При пет отсъствия по неуважителни причини – класният ръководител уведомява родителя/настойника чрез вписване в бележника и изпращане на уведомително писмо. Писмото се връща на класния ръководител подписано от родителя/настойника;

1.2.   При осем отсъствия по неуважителни причини  се налага наказание забележка.

1.3.   При дванадесет отсъствия по неуважителни причини – предупреждение за преместване в друго училище.

1.4.     При допуснати петнадесет и повече отсъствия по неуважителни причини може да бъде наложена санкция “преместване в друго училище до края на учебната година”. За ученици, навършили 16-годишна възраст, за 15 и повече отсъствия по неуважителни причини  може да се наложи санкция „преминаване в самостоятелна форма на обучение”.