STEM център по софтуерни и хардуерни науки и 3D принт технологии

Дигиталната 3-D принт технология се налага все повече на глобалния пазар, защото предоставя широки възможности и намира приложение в много области – култура и изкуство /напр. изработване на декори, маски, костюми, приложими в киното и театъра/, медицина /напр. в обл. на ортопедията- иновативни ортопедични шини/, автомобилна индустрия /прототипи на автомобилни части/ и др. STEM центърът, който ще създадем има за цел да въведе използването на 3-D принт технологията в училищното обучение в профил „Софтуерни и хардуерни науки“. Центърът представлява образователна среда, която ще обединява пространства, подобно на „лабораториите на бъдещето“, които пространства да обслужват всички процеси, развиващи се в него. Ще бъдат обособени двe зони за “дигитални създатели”, всяка от които с подзони: за презентации/ обучения, за дискусии, за практическа работа в малки групи и за релакс. Освен тези две зони, ще бъде създадена и специална зона за демонстрации и изложения /маркет плейс/. Тези три основни зони, разположени на първи етаж в училището ще бъдат изградени като модерна образователна среда, като изцяло ще бъдат обновени две съществуващи училищни класни стаи, фоайе и хранилище, както и прилежащия коридор. Всяка една от зоните за “дигитални създатели” ще разполага с мултифункционален дисплей, компютри с инсталиран специализиран софтуер, необходим за нуждите на обучението, 3D принтери, 3D скенери. Работните пространства в зоните за дискусии и релакс ще бъдат организирани интериорно, съгласно архитектурния проект и съобразени с възможностите, които пространството предлага. Те ще бъдат подходящо мебелирани, за да създават уют, удобство и среда за развитие на ключовите компетенции на 21 век – екипност, конкурентност, лидерство. В специалната зона за демонстрации и изложения /маркет плейс/ ще бъдат изложени резултатите от работата на “дигиталните създатели”. Пространството ще бъде организирано като своеобразен “търговски щанд” от типа на тези,които се представят на търговските панаири и изложения по света. Идеята е този учебен прототип да провокира и развива маркетингови и комуникационни умения на учениците. Тази модерна симулация ще им даде възможност да излязат извън теоретично- образователния контекст на обучението и да разширят практическото приложение на придобитите знания.

Интегрирани уроци по математика, физика, химия, биология, технологии и предприемачество, чужди езици, история и география провеждаме активно от 3 години, откакто училището ни получи престижното звание Microsoft Innovative School. От една година във връзка с включването на гимназията ни в списъка на иновативните училища ние имаме изградена облачна администрация в училищния Office365 с различни нива на споделяне, където са съхранени създадените ресурси от проведени интегрирани уроци. Във връзка с изпълнение на настоящия проект ще продължи провеждането на интегрирани STEM уроци, като се подкрепи екипната работа между учители от различни предметни направления за създаване на учебно съдържание, приложимо за ученици от различни етапи. В новия STEM център учениците ще имат възможност да развият знания и умения за създаването и приложението на 3D модели. Във връзка с учебното съдържание на учениците от втори гимназиален ще бъде разработен избираем модул/модули, свързани с 3D принтирането, които ще бъдат интегрирани при обучението в профила „Софтуерни и хардуерни науки“. Традиционен е интереса на нашите ученици към участия в извънкласни дейности в направление „Дигитална креативност“.Това налага създаването на учебни програми, насочени към развитие на STEM компетентности и прилагане на мултидисциплинарния подход в ученето и преподаването. Тази технология подобрява практическото учене и учене чрез правене, като осигурява повече интерактивни класни дейности.