Документи

Стратегия за развитие на Природо-математическа гимназия „Акад. Боян Петканчин“ гр. Хасково за периода 2020-2024 г.

Образци на документи

Актуални бланки за заявления за учебната 2022-2023 година:

 1.   Заявление до директора (общо)
 2.  Заявление за издаване на академична справка
 3.  Заявление за СФО
 4. Заявление за освобождаване от часовете по физическо възпитание и спорт 
 5. Заявление за преместване на ученик 
 6. Заявление за допускане до изпит за промяна на оценка 
 7. Заявление за издаване на удостоверение за завършен клас
 8. Заявление за ФУЧ
 9. Заявление за отсъствие на ученик до 7 дни 
 10. Заявление за отсъствие на ученик до 3 дни
 11. Заявление за издаване на дубликат на диплома
 12. Заявление за изпити СФО 
 13. Заявление за втори чужд език 
 14. Заявление за приемане на ученик 
 15. Заявление за преминаване в ОРЕС за ученици над 18 години 
 16. Декларазия ОРЕС 
 17. Декларация  ОРЕС  2 
 18. Заявление за преминаване в ОРЕС за ученици от 14 до 18 години 
 19. Заявление за преминаване от ОРЕС в присъствено за ученици до 14 години 
 20. Заявление за преминаване от ОРЕС в присъствено за ученици от 14 до 18 години
 21. Заявление за преминаване от ОРЕС в присъствено за ученици над 18 години  

 

Административни услуги

Отчет свързан с достъпа до обществена информация за 2019 година

Линк към отчета

Индикативен списък, предоставени от институции, предоставящи обществени услуги

Използвайки линка може да намерите споделените файлове от списъка с услуги, предоставяни от ПМГ „Акад. Боян Петканчин“.

Линк към папката