Обществен съвет

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ

ВЕЛИНА ГРОЗЕВА НЕДЕВА

Списък на състава

Редовни членове:

Велина Грозева Недева
Илия Веселинов Велев
Павлина Маринова Несторова-Добрева
Емилия Димитрова Сидерова-Вълева
Антония Стефанова Колева
Милка Костадинова Мишкова
Деян Александров

Резервни членове:

Валентина Тодорова
Милена Живкова Трендафилова
Анна Сашкова Ненова-Пеева
Биляна Иванова Димитрова
Дора Петкова Манолова-Димова

Правилник

създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата

Глава първа
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. С този правилник се уреждат условията и редът за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата.
Чл. 2. Общественият съвет е орган за подпомагане на развитието на детската градина и училището и за граждански контрол на управлението им.

Глава втора
СЪЗДАВАНЕ И УСТРОЙСТВО

Чл. 3. Обществен съвет се създава към всяка детска градина и всяко училище с изключение на духовните училища, вечерните училища, училищата към местата за лишаване от свобода, възпитателните училища интернати и социално-педагогическите интернати, както и на частните детски градини и частните училища, които не получават средства от държавния бюджет.
Чл. 4. (1) Общественият съвет се състои от нечетен брой членове и включва един представител на финансиращия орган и най-малко трима представители на родителите на деца и ученици от съответната институция, а за училищата, които извършват обучение за придобиване на професионална квалификация – и представител на работодателите.
(2) Представителят на финансиращия орган се определя от кмета на общината или от съответния министър – първостепенен разпоредител с бюджет.
(3) Представителите на родителите се излъчват на събрание на родителите.
(4) За представители на родителите могат да бъдат излъчени:
1. родители на деца или ученици от детската градина или училището;
2. професионално доказани личности от различни области на обществения живот, изявени общественици, спомоществователи, бивши възпитаници, които не са родители на деца и ученици от детската градина или училището.
(5) Представителят на работодателите за училищата, които извършват обучение за придобиване на професионална квалификация, се определя от областния управител по предложение на представителните организации на работодателите.
(6) Съставът на обществения съвет включва и резервни членове на представителите по ал. 1.
(7) Участието на членовете в обществения съвет е на доброволни начала и е безвъзмездно.