Стипендии

Правила  за отпускане на стипендии 2023-2024 година

І. Общи условия за получаване на стипендии

Стипендии се отпускат на ученици в дневна и индивидуална форма на обучение след завършено основно образование / VIII, IX, X, XI и XII клас/.
1. Стипендии се отпускат в началото на всяка учебна година и/или от началото на втория учебен срок.
2. Учениците нямат право на стипендия, когато:
 прекъснат обучението си или повтарят учебната година с изключение на повтарящи поради болест;
 имат наложено наказание с решение на Педагогическия съвет – до заличаване на наказанието.
3. Месечните стипендии са:
3.1. за постигнати образователни резултати;
3.2. за подпомагане на достъпа до образование и предотвратяване на отпадането;
3.3. за подпомагане на ученици с трайни увреждания;
3.4. за ученици без родители или само с един родител
Стипендиите за постигнати образователни резултати и за подпомагане на достъпа до образование и предотвратяване на отпадането се отпускат от началото на всяка учебна година и/или от началото на втория учебен срок и се изплащат месечно за периода на учебните месеци. Стипендиите се предоставят след класиране. За всеки вид стипендия се извършва отделно класиране.
Стипендиите за подпомагане на ученици с трайни увреждания и за ученици без родители или само с един родител се отпускат от началото на месеца, следващ месеца, през който е възникнало основанието за получаването им, и се изплащат и за периода на неучебните месеци. За отпускането на този вид стипендии не се извършва класиране. Изплащането на стипендията за подпомагане на ученици с трайни увреждания не може да е по-дълго от определения от органите на медицинската експертиза срок на намалена работоспособност и/или степен на увреждане.

 

Утвърждаване разпределения на средствата за стипендии за 2023 г.

Линк към разпределението на целевите средства, отпуснати за стипендии по бюджета на ПМГ „Акад. Боян Петканчин”, за финансовата 2023 г., по видове стипендии, предложено от комисията за стипендии може да намерите тук.