Стипендии

Правила  за отпускане на стипендии 2022-2023 година

І. Общи условия за получаване на стипендии

Стипендии се отпускат на ученици в дневна и индивидуална форма на обучение след завършено основно образование / VIII, IX, X, XI и XII клас/.
1. Стипендии се отпускат в началото на всяка учебна година и/или от началото на втория учебен срок.
2. Учениците нямат право на стипендия, когато:
 прекъснат обучението си или повтарят учебната година с изключение на повтарящи поради болест;
 имат наложено наказание с решение на Педагогическия съвет – до заличаване на наказанието.
3. Месечните стипендии са:
3.1. за постигнати образователни резултати;
3.2. за подпомагане на достъпа до образование и предотвратяване на отпадането;
3.3. за подпомагане на ученици с трайни увреждания;
3.4. за ученици без родители или само с един родител
Стипендиите за постигнати образователни резултати и за подпомагане на достъпа до образование и предотвратяване на отпадането се отпускат от началото на всяка учебна година и/или от началото на втория учебен срок и се изплащат месечно за периода на учебните месеци. Стипендиите се предоставят след класиране. За всеки вид стипендия се извършва отделно класиране.
Стипендиите за подпомагане на ученици с трайни увреждания и за ученици без родители или само с един родител се отпускат от началото на месеца, следващ месеца, през който е възникнало основанието за получаването им, и се изплащат и за периода на неучебните месеци. За отпускането на този вид стипендии не се извършва класиране. Изплащането на стипендията за подпомагане на ученици с трайни увреждания не може да е по-дълго от определения от органите на медицинската експертиза срок на намалена работоспособност и/или степен на увреждане.