Стипендии

Правила  за отпускане на стипендии 2021-2022 година

І. Общи условия за получаване на стипендии

Стипендии се отпускат на ученици в дневна и индивидуална форма на обучение след
завършено основно образование / VIII, IX, X, XI и XII клас/.
1. Стипендии се отпускат в началото на всяка учебна година и/или от началото на
втория учебен срок.
2. Учениците нямат право на стипендия, когато:
–  прекъснат обучението си или повтарят учебната година с изключение на
повтарящи поради болест;
–  имат наложено наказание с решение на Педагогическия съвет – до
заличаване на наказанието.
3. Месечните стипендии са:
3.1. за постигнати образователни резултати;
3.2. за подпомагане на достъпа до образование и предотвратяване на
отпадането;
3.3. за подпомагане на ученици с трайни увреждания;
3.4. за ученици без родители или само един родител
Стипендиите за постигнати образователни резултати и за подпомагане на достъпа до
образование и предотвратяване на отпадането се отпускат от началото на всяка учебна година
и/или от началото на втория учебен срок и се изплащат месечно за периода на учебните
месеци. Стипендиите се предоставят след класиране. За всеки вид стипендия се извършва
отделно класиране.
Стипендиите за подпомагане на ученици с трайни увреждания и за ученици без
родители се отпускат от началото на месеца, следващ месеца, през който е възникнало
основанието за получаването им, и се изплащат и за периода на неучебните месеци. За
отпускането на този вид стипендии не се извършва класиране.