Училищно настоятелство

Устав

УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО „ИНТЕЛЕКТ“
При ПМГ „Академик Боян Петканчин“- гр. Хасково

/приет с решение на ОС от 01.11.1998г., изм. с решение на ОС от 21.11.2001г., изм. с решение на Ос от 04.11.2008г., изм. с решение на ОС от 04.05.201 бг., изм. с решение на ОС от 03.05.2018г./

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл.1. /изм. 04.11.2008г. и 04.05.2016г./. Училищно настоятелство
„ИНТЕЛЕКТ“ e юридическо лице нестопанска цел за осъществяване на
общественополезна дейност при условията и по реда на Закона за юридическите лица
с нестопанска цел /ЗЮЛНЦ, действащото в Р. България законодателство, настоящия
Устав и решенията на Общото събрание.

II. НАИМЕНОВАНИЕ И СЕДАЛИЩЕ
Чл.2. Наименованието на училищното настоятелство e Училищно
настоятелство „ИНТЕЛЕКТ“, което може да се изписва и на латиница.
Чл.3. Седалище и адрес на управление на Училищното настоятелство е гр.
Хасково, ул.“Стефан Стамболов“ No 10.

1. ЦЕЛИ И СРЕДСТВА ЗА ПОСТИГАНЕТО ИМ
Чл. 4. (1) /нова 04.05.2016г./ Настоятелството има за цел да обединява
усилията на родители, педагози, обществеността, както и на държавни, общински и
други органи, организации, физически и юридически лица за развитието на учебния
на дейността на Природо-математическа гимназия процес и за подпомагане
..Академик Боян Петканчин“-гр. Хасково.
(2) /нова 04.05.2016г./ За постигане на целите си настоятелството:
съдейства за осигуряване на допълнителни финансови и материални 1.
средства за училището и контролира целесъобразното им разходване;
2. подпомага изграждането и поддържането на материално-техническата
база на училището;
3. съдейства при организиране на ученическото хранене, за осигуряване
на транспорт и при решаването на други социално-битови проблеми на учениците и
учителите от училището;
4. съдейства за pеализирането на програми по проблемите на учениците,
за заниманията по интереси, организирания отдих, туризъм и спорт с учениците;
организира и подпомага обучения на родителите по въпросите на 5.
ВЪзпитанието и развитието на техните деца;
6. организира обществеността за подпомагане на училището;
7. сигнализират компетентните органи при извършени нарушения в
системата на училищното образование.

IV. ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТТ
Чл. 5. (1) /изм. 03.05.2018г./ Училишно настоятелство „ИНТЕЛЕКТ“ се
определя като юридическо лице нестопанска цел за осъществЯване на общественополезна дейност, като подпомага развитието на Природо-математическа
гр. Хасково и утвърждаването й като
66
ГИмназия „Академик Боян Петканчин“
училище с високи образователни стандарти и духовни ценности.
(2) Училишното настоятелство може да извършва допълнителна стопанска
дейност, свързана с предмета на основната дейност по предходната алинея, а именно:
организиране на школи, кръжоци и курсове и други форми
на обучение, закупуване
на учебници и учебни пособия и продажбата им, консултантски услуги, отдаване под
наем на сгради, помещения, материално-техническа база и оборудване, както и други,
незабранени от закона дейности, които не противоречат на целите и основния
предмет на дейност на училищното настоятелство.
(3) Получените средства от дейността по предходната алинея се
използват
единствено за постигане на посочените в този Устав цели, а извършването
й става по
реда и при условията, определени със законите, регламентиращи извършването
на
стопанските дейности.