По-благоприятни условия за участие в краткосрочни обучения по проект BG05M2OP001-2.010 „Квалификация на педагогическите специалисти“

от | Новини

Във връзка с изпълнението на проект BG05M2OP001-2.010-0001 „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“ (IV кампания с период – 01.10. 2020 г. – 03.10.2021 г.), предоставяме на Вашето внимание следната информация:

  1.     Предоставя се  възможност на педагогическите специалисти, участвали в обучения от предходни кампании да се включат отново в предстоящи обучения до края на  изпълнение на проекта без ограничения по отношение на броя  и съдържанието на обученията.  
  2.     Предоставя се  възможност за включване в групите за обучения на повече от 10% педагогически специалисти  над 54-годишна възраст.
  3.     Линк към сайта на проекта (https://teachers.mon.bg).

Предвид актуалните приоритети  и предизвикателства пред образователната система е препоръчително да се акцентира на обученията, които са свързани с подготовката на педагогическите специалисти  за  ефективно преподаване и  оценяване  на резултатите в електронна среда, специфики на  отношения в  училищната онлайн среда и методи за мотивиране и подобряване на резултатите,  обучителни материали и теми при дистанционното обучение, както и STEM образование, интегрирано знание и интегративни уроци.