ПРОВЕЖДАНЕ НА НАЦИОНАЛНО МАТЕМАТИЧЕСКО СЪСТЕЗАНИЕ „ПИТАГОР“ ЗА УЧЕНИЦИ ОТ IV КЛАС НА 13.04.2019 ГОДИНА

от | Новини

Уважаеми ученици, родители,

Уведомяваме Ви, че на 13 април 2019 година (събота) от 9:00 часа в ПМГ «Акад. Боян Петканчин», гр. Хасково, ще се проведе Национално математическо състезание „Питагор“ за ученици от ІV клас от общини Хасково, Стамболово, Минерални бани, СимеоновградХарманли, Любимец, Свиленград, Ивайловград, Тополовград и Маджарово.

Родителят/ настойникът/ попечителят, носещ родителска отговорност за ученика, подава в канцеларията на ПМГ «Акад. Боян Петканчин», гр. Хасково,в срок от 08.04.2019 г. до 11.04.2019 г. заявление за участие както и декларация за съгласие за публикуване на:

1. резултатите на ученика и личните му данни (трите имена на ученика, училище, клас, населено място);

2. снимки и/или видео с негово участие за целите и за популяризирането на събитието.

При липса на изрично подадено такова съгласие, горепосочените данни и резултати от състезанието ще бъдат публично обявявани с идентификационен код (входящия номер от заявлението за участие в състезанието).

За участието в състезанието не се събира такса правоучастие. Резултатите важат за прием в V клас съгласно критерии, определени от ПМГ «Акад. Боян Петканчин», гр. Хасково.

Информация за състезанието:

Състезанието се организира и провежда в един кръг на 13.04.2019 г. от 9:00 ч., съгласно Заповед № РД 09-2686/20.09.2018 г. на министъра на образованието и науката  Приложение № 3 (График за провеждане на националните състезания през учебната 2018-2019).

            Времетраенето на състезанието е 120 минути и е анонимно.

            Брой задачи: 10 задачи с избираем отговор (от 4 възможни), 5 задачи с кратък отговор и 2 задачи с пълно описание.

            Максималният брой точки е 100. Регламентът на оценяване е следният: за верен отговор от първа до десета задача се дават по 4 или 5 точки, а за грешен и непосочен отговор – 0 точки. За верен отговор от единадесета до петнадесета задача се дават по 7 точки, а за  грешен или непопълнен отговор се дават 0 точки. Шестнадесетата и седемнадесетата задача при вярно и пълно описание на решението се оценяват с 10 точки.

Националната комисия изготвя тема от 17 задачи, от които:

–          10 задачи с избираем отговор, които обхващат учебното съдържание по математика за задължителна подготовка и се оценяват с по 4 или 5 точки всяка;

–          5 задачи с кратък свободен отговор, които обхващат учебното съдържание по математика за задължителна, задължителноизбираема и свободноизбираема подготовка и се оценяват с по 7 точки всяка;

–           2 задачи с разширен отговор, като от учениците се изисква да представят подробно и обосновано решението на всяка от тях. Тези задачи обхващат учебното съдържание по математика за задължителноизбираема и свободноизбираема подготовка и се оценяват от 0 до 10 точки всяка.

По време на състезанието ученикът не може да използва калкулатор, мобилна техника, други технически средства или математическа литература. Чернови не се разглеждат, проверяват и оценяват.