Участие на ПМГ “ Акад. Боян Петканчин“  в  проект : „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“  Договор: BG05M2OP001-5.001-0001-C01

от | Национални програми

ПМГ “ Акад. Боян Петканчин“ се включи в проект „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“ Договор: BG05M2OP001-5.001-0001-C01.

В резултат от неговото изпълнение училището е получило 67 лаптопи за ученици, 15 лаптопи за педагогически специалисти и 1 шкаф за съхранение и зареждане на лаптопи за обезпечение на образователния процес и провеждане на ефективно обучение.

За повече информация относно специфичните характеристики на получените устройства виж прикачения файл.