Безопасност на движението по пътищата (БДП)

Закон за движението по пътищата

Допълнителни разпоредби
Министърът на образованието и науката осигурява чрез съответните учебни планове задължителното изучаване от учениците в системата на средното образование на правилата за движение по пътищата

Актуализирана Система за организация и управление на дейностите, свързани с възпитанието и обучението по безопасност на движението по пътищата (БДП) в системата на предучилищното и училищното образование, съгласно към Заповед № РД09-156/27.01.2023 г.