ПМГ „Акад. Боян Петканчин“ стартира проект за квалификация на учители по програма „Еразъм+“

от | Програма "ЕРАЗЪМ+"

Заглавието на Еразъм+ проекта е „Методи за STEM обучение и развитие на демократични тенденции в съвременното европейско училище“. Проектът е с продължителност 16 месеца.

Той е свързан с ефективното интегриране на STEM обучението в класната стая, развитието на мултидисциплинарния подход в преподаването и стимулиране на творческата активност на учениците и техните участия в екипни задания, ориентирани към практиката. В резултат от прилагането на нови методи на преподаване най-малко в 4 предметни области ще се осигури навлизане на неформални практики във формалното образование, сформиране на екипи учители за съвместна работа и стимулиране на взаимодействието между учениците и преподавателите.

1/ Курсът „PUPILS ON THE STAGE: STUDENT-CENTERED METHODOLOGY AND AUDIO VISUAL PROJECTS“ цели да даде на участниците информираност за техники, подкрепящи ефективното обучение, за намиране на практически решения, за насърчаване на учениците към активна позиция, да формулират сложни въпроси и да мотивират правилно своите възгледи. Участниците получат теоретични знания и практически умения за ефективни методи за преподаване като обърната класна стая, проектно базирано обучение, обучение базирано на решаването на казуси, обучение свързано с изследване и анализиране. Всичко това ще даде възможност за поставяне на ученика в центъра, за изявяване на индивидуалните му способности чрез използване на средствата на аудио-визуалните технологии.

2/ Курсът „STEM“ цели да запознае участниците със същността на обучението базирано на приложението на технологиите при решаването на задачи от областта на математиката. По време на курса участващите учители ще обсъдят и създадат концепцията на програма, базирана на STEM, която реално да се интегрира в учебните програми за всяка от групите ученици, с които ще работят екипите от учители след приключването на проекта. Това е и еднаот основните дейностина проекта за иновативно училище на ПМГ „Акад. Боян Петканчин“.

3/ Курсът „ROBOTICS STEM“ развива у участниците разбиране за това какъв е приноса на роботиката и технологията, инженерството, математиката и науката (STEM) в обучението, запознава с теоретичната рамка на STEM и ги включва в тренинги и проекти чрез роботика.Този курс дава възможност на участниците да преживеят чрез практически дейности съдържанието на STEM, но също така да придобият нов поглед върху собствените сиспособности като STEM учители.

4/ Курсът „OUTDOOR ACTIVITIES AND MAPPING IN STEM“е насочен към учители по природни науки и технологии, които искат да интегрират в своите преподавателски практики, инструментикато Google MY Maps, Google Earth, Google StorySpheres, Google MY tracks. Този курс включвадейности на открито за събиране на данни (изображения, звуци и видео), които ще се използват по време на курсовите дейности. Участниците ще развият умения за пълноценно провеждане на учебни часове в „Еко класна стая“ с интегрирано използване на технологиите за създаване на виртуални карти и глобуси, изследване на сателитни изображения, карти,терени, триизмерни обекти и създаване на концепция за разказване на истории с думи,картини и добавена реалност.

Всички преподаватели, които ще се включат в проекта са старши учители, съответно от областите природните науки, математиката, информатиката и информационните технологии,английски език. Те са и ръководители и на извънкласни дейности/групи по интереси. Това налага постоянната необходимост от тяхната квалификация и обновяване на методите на преподаване за задържане на интереса на учениците и обогатяване на тяхната креативност.

Целта е след приключване на проекта да бъдат сформирани 3 екипа от учители, които ще имат за задача подготовката на програми за адекватното интегриране на STEM в трите възрастови групи:

1група – ученици от 5 до 7 клас

2 група – ученици от 8 до 10 клас

3 група – ученици от 11 и 12клас.

През 2019 година ще се проведат два от квалификационните курсове.

Предстои стартирането на селекционна процедура за избор на участници.

Електронната форма за кандидатстване ще бъде изпратена по служебните пощи в OFFICE 365 до всички учители от ПМГ „Акад. Боян Петканчин“.

От предоставените линкове може да разгледате програмите на квалификационните курсове, които ще се проведат през 2019 г.

Програма на курса: „PUPILS ON THE STAGE: STUDENT-CENTERED METHODOLOGY AND AUDIO VISUAL PROJECTS“

Място на провеждане: Флоренция, Италия

Период на провеждане: Август 2019 г.

Програма на курса: „OUTDOOR ACTIVITIES AND MAPPING IN STEM“

Място на провеждане: Сантарем, Португалия

Период на провеждане: Ноември, 2019 г.