Проект „Учител+“ Договор № 2015-1-BG-01-KA101-013846

от | Програма "ЕРАЗЪМ+"

Проект “Учител+“ е насочен към квалификация на преподавателите от ПМГ „Акад. Б. Петканчин“ в практическо и методическо интегриране на новите технологии за по-качествено образование на учениците, обогатяване на езиковите компетенции на преподавателите и развитие на методики в преподаването по чужди езици с директен ефект върху обучението на децата и младежите в училището. Проектът е насочен към разширяване на възможностите за развитие на международни партньорства чрез обучение и разработване на европейски проекти и към обогатяване на социалните компетенции в пряката работа с деца, младежи и възрастни в училище, зачитайки техните права и достойнство.
Подобряване на качеството на образованието, образователните иновации и високите постижения са основни приоритети на нашето училище, залегнали ви в този проект, които кореспондират със специфичните цели на програма „Еразъм +“ в сферата на образованието. Навлизането на новите технологии в ежедневието на всеки човек, налага и тяхното адекватно използване и в процеса на обучение

Линк към програмата на „Учител+“:

https://uchitelplus.weebly.com/105910951080109010771083.html