Групи за дигитални умения по Проект № BG05M2ОP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“

Групи за дигитални умения по Проект № BG05M2ОP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“

През настоящата 2023-2024 учебна година ПМГ „Акад. Боян Петканчин“ продължава да работи по Проект № BG05M2ОP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“ по дейност 6 : Повишаване на дигиталната компетентност и умения на учениците под формата на извънкласни дейности. В...
Проект „Образование за утрешния ден“ Клуб „Дигитални създатели“

Проект „Образование за утрешния ден“ Клуб „Дигитални създатели“

През 2020/2021 г. в училището функционира един клуб: „Дигитални създатели“ с ръководител Адриана Антонова Янева-ДимитроваВ клуба участват 21 ученици. Цели: Разширяване и задълбочаване на практическите и приложните умения на учениците в областта на информационните и...
Групи за дигитални умения по Проект № BG05M2ОP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“

Проект BG05M2OP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“ през учебната 2020-2021 г.

През учебната 2020-2021 година функционира един клуб по проект „Образование за утрешния ден“. Групата е с наименование „Дигитални създатели“, в нея участват 21 ученици, а техен ръководител е г-жа Адриана Янева-Димитрова. Дейностите са планувани да се изпълняват в...
Проект „Образование за утрешния ден“ Клуб „Дигитални създатели“

Проект BG05M2OP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“

ФИНАНСИРАН ОТ ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“, СЪФИНАНСИРАНА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЧРЕЗ ЕВРОПЕЙСКИТЕ СТРУКТУРНИ И ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ WWW.EUFUNDS.BG Със Заповед № РД09-2920/25.11.2019г. на министъра на образованието и науката...
Групи за дигитални умения по Проект № BG05M2ОP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“

Училищна програма „Твоят час“

№ Заповед Основание/заповед Брой групи Брой ученици Общ брой часове 1Училищен механизъм за идентифициране на индивидуалните интереси и обучителни затруднения на ученицитеЗаповед/утв правила2528815902Извънкласни дейности за преодоляване на обучителни...